เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 24 ชั่วโมง

(ปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดผงแบบขยาย)

ส่วนผสม

1. รำละเอียด 1 ส่วน
2. ปุ๋ยหมักผงชีวภาพ 2 ส่วน
3. ฟาง, หญ้าแห้ง, ใบไม้แห้ง 20 ส่วน
4. อีเอ็ม (EM) หรือน้ำหมักพ่อ - แม่ 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
5. กากน้ำตาล 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
6. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ

1. ตัดฟาง หรือ หญ้าแห้งเป็นท่อน ๆ แล้วนำไปชุบหรือรดราดด้วยน้ำผสมอีเอ็มและกากน้ำตาลในข้อ 4-5,6
2. นำรำละเอียดและปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดผง (โบกาฉิ) มาผสมกันแล้วนำไปโรยทับฟางหรือหญ้าเป็นชั้น ๆ สูงประมาณ 30 ซม. แล้วคลุมด้วยกระสอบป่าน
3. ครบ 18 ชั่วโมงกลับกองปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดแล้วหมักต่ออีก 6 ชั่วโมง
4. ครบ 24 ชั่วโมงทำให้อุณหภูมิปกติ (37๐ C) นำไปใช้ได้

วิธีใช้

1. รองกันหลุมปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับทุกชนิด
2. ใช้คลุมดินในสวน แปลงผัก ไม้ผล ทุกชนิด
3. ใช้เป็นอาหารปลา หรือ อาหารวัว
4. ใช้หัวเชื้อทำปุ๋ย 24 ชั่วโมง

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม
ตัวอย่างการนำมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาแปรรูป
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โปกาฉิ) ชนิดผง
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 24 ชั่วโมง
การทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ
การทำอาหารปลาชีวภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์