เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โปกาฉิ) ชนิดผง

ส่วนผสม

1. มูลสัตว์แห้งทุกชนิด (ไก่ วัว ฯลฯ) 1 - 2 ส่วน
2. แกลบดิบ 1 - 2 ส่วน
3. รำละเอียด 1 ส่วน
4. อีเอ็ม (EM), น้ำหมัก พ่อ - แม่ 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
5. กากน้ำตาล 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
6. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ

1. นำแกลบดิบ ผสมกับมูลสัตว์คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. ผสมอีเอ็ม กากำน้ำตาล และน้ำ (ข้อ 4-5-6) ใส่บัวรดน้ำรดราดบนแกลบดิบและมูลสัตว์ในข้อ 1 คลุกเคล้าให้มีความชื้นประมาณ 40 - 50 %

3. นำรำละเอียดคลุกเคล้ากับแกลบดิบและมูลสัตว์ที่รดราดด้วยอีเอ็ม กากน้ำตาลและน้ำแล้ว การหมักทำได้ 3 วิธีคือ กองกับพื้นหนาประมาณ 15 - 20 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่านหมักไว้ 7 วัน กลับกองปุ๋ยทุกวัน ๆ ละ 1 - 2ครั้ง หรือหมักไว้ในกระสอบ 5 -7 วัน ปิดหรือเปิดปากกระสอบก็ได้ หรือ หมักไว้ในตะกร้าวางซ้อน ๆ กัน คลุมด้วยกระสอบป่าน 5 - 7 วัน นำไปใช้ได้โบกาฉิที่มีคุณภาพดีจะมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ด เก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลา 4 เดือน - 1 ปี

วิธีใช้

1. เตรียมดินเพื่อปลูก พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ นาข้าว ฯลฯ
2. บำรุงดินในไร่ นา สวน ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
3. ใช้ปรับสภาพน้ำเน่า และกำจัดกลิ่น
4. ใช้เตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ แทนสารเคมีและปูนขาว

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม
ตัวอย่างการนำมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาแปรรูป
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โปกาฉิ) ชนิดผง
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 24 ชั่วโมง
การทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ
การทำอาหารปลาชีวภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์