เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม

สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ย่อยสลายง่าย และกลุ่มที่ย่อยสลายยาก

ดังนั้นการนำสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ด้วย

  • สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหารและวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ที่เน่าเสียหรือเหลือจากการให้สัตว์กินและไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้ต่อไปได้ ก็สามารถนำสิ่งเหลือใช้ดังกล่าวไปให้สัตว์อื่นกินได้ เช่น รำละเอียด เศษอาหารที่เน่าเสีย สามารถนำไปเป็นอาหารของปลาได้ เป็นต้น หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การแปรรูปสิ่งเหล่านั้น โดยอาจจะนำไปเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยชีวภาพ
     
  • สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงใส่อาหารสัตว์ หลอดฉีดยา ฯลฯ เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงใส่อาหารสัตว์นำมาล้างและตากให้แห้งจากนั้นนำกลับมาใช้ใส่อาหารหรือมูลสัตว์สำหรับส่งขายเป็นปุ๋ย หรือจะขายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใส่ผลผลิตเพื่อจำหน่ายก็ได้

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม
ตัวอย่างการนำมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาแปรรูป
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โปกาฉิ) ชนิดผง
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 24 ชั่วโมง
การทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ
การทำอาหารปลาชีวภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์