สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สามก๊ก

สามก๊ก เป็นงานแปลพงศาวดารจีนเด่นที่สุดในรัชกาลที่ ๑ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนวยการการแปล เมื่อราว พ.ศ.๒๓๔๕ เป็นพงศาวดารสามก๊กฉบับภาษาไทย จำนวน ๙๕ เล่มสมุดไทย

เดิมเรื่องนี้ เป็นแต่เพียงนิทานสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟัง ต่อมาสมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ.๑๑๖๑-๑๔๔๘) มหรสพประเภทงิ้วเกิดขึ้น งิ้วเล่นเรื่องสามก๊กเป็นที่ถูกใจคนทั่วไป ถึงราชวงศ์ไต้เหม็ง (พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๖) มีนักอักษรศาสตร์ผู้หนึ่ง เป็นชาวเมืองฮั่วจิ๋ว ชื่อ ล่อกวนตง ได้เขียนสามก๊กขึ้น ๑๒๐ ตอน เรียกชื่อว่า สามก๊กจี่ทงซกเอี้ยนหงี หมายความว่า นิทานแสดงเรื่องราวจดหมายเหตุสามก๊กสำหรับประชาชน ต่อมาเม่าจงกังและกิมเสี่ยถ่างได้ช่วยกันทำคำอธิบายและปรับปรุงต้นฉบับเดิมตีพิมพ์ออกเผยแพร่

เรื่องสามก๊ก เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเหี้ยนเต้ จากความแตกแยกแย่งชิงอำนาจกัน ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็นช่วงที่โจโฉมีอำนาจตั้งตัวเป็นมหาอุปราชและเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดิน โจโฉขยายอิทธิพลยกทัพไปปราบหัวเมืองต่างๆ เป็นการต่อสู้ชิงความเป็นใหญ่ระหว่างก๊กใหญ่ทั้งสามก๊กคือ วุยก๊ก จ๊กก๊ก และง่อก๊ก ในที่สุดทั้งสามก๊กเสื่อมอำนาจลง รวมเข้าเป็นประเทศจีน

ความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง
ตัวละคร
เรื่องย่อ
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าของกวีนิพนธ์
อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
สำนวนโวหารบางตอน

หนังสืออ้างอิง

  • กมล การกุศล. วรรณดดีนิราศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๐.
  • กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๗.
  • เจือ สตะเวทิน. ประวัติวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : กองตำรา กรมวิชาการ, ๒๔๙๕.
  • สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, ๒๕๔๖.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์