ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

ท่าตรง

เป็นท่าพื้นฐานของทุกท่า ไม่ว่าจะปฎิบัติท่าใดก็ตาม

คำสั่ง:แถว-ตรง

วิธีปฏิบัติ:

1.เมื่อได้ยินคำว่า'แถว' ให้ยืนส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกประมาณ 1 คืบ เข้าขวาหย่อยเล็กน้อย แขนอยู่ข้างลำตัว เปิดข้อศอกเล็กน้อย นิ้วมือเรียงชิดกัน โดยนิ้วกลางแตะไว้ที่ตะเข็บกางเกง คอและหน้าตั้งตรง ตามองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับสูดลมหายใจห้วนๆสั้นๆ ให้เกิดเสียง

2.เมื่อได้ยินคำว่า'ตรง' ให้กระตุกเข่าขวาขึ้นชิดกับเข่าซ้าย แล้วยื่นนิ่งตรง

ท่าพัก

ท่าพักในแถว

1) ท่าพักตามปกติ:เป็นท่าสำหรับให้ได้ยืนผ่อนคลายโดยสามารถขยับร่างกายได้ตามสมควร

คำสั่ง:พัก

วิธีปฏิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่งให้นับ'หนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม หนึ่งพันสี่' แล้วจึงหย่อนเข่าหวาลงเล็กน้อย โดยที่ส่วนอื่นๆของร่างกายยังนิ่งอยู่

2.จากนั้นจึงสามารถเคลื่นไหวส่วนต่างๆได้ตามสมควร แต่ขายังต้องวางอยู่ที่เดิม

2) ท่าพักตามระเบียบ:เป็นท่าสำหรับให้ได้ยืนผ่อนคลายโดยยังคงอยู่ในระเบียบ

คำสั่ง:ตามระเบียบ-พัก

วิธีปฏิบัติ:เมื่อสิ้นคำสั่งให้แยกเท้าซ้ายออกไป และตบเท้าลง โดยให้เท้าทั้งสองอยู่แนวเดียวกันหัวไหล่ พร้อมกันนั้น ให้นำมือซ้ายจับมือขวา โดยให้นิ้วหัวแม่มือมือขวาทับนิ้วหัวแม่มือมือซ้าย นิ้วมือขวาที่เหลือเหยียดตึง วางมือไว้ประมาณระดับเข็มขัด แบะข้อศอกออก ขาตึง ยึดอก มองตรง

3)ท่าพักตามสบาย:เป็นท่าสำหรับให้ได้ยืนผ่อนคลายโดยสามารถขยับร่างกายได้ตามสบาย แต่ยังคงอยู่ในแถว

คำสั่ง:ตามสบาย-พัก

วิธีปฏิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่งให้พูดว่า'หนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม หนึ่งพันสี่ ขอบคุณครับ' และหย่อนเข่าหวาลงเล็กน้อย โดยที่ส่วนอื่นๆของร่างกายยังนิ่งอยู่

2.จากนั้นจึงสามารถเคลื่นไหวส่วนต่างๆได้ตามสบาย ยกเว้นขาข้างใดข้างหนึ่งยังต้องวางอยู่ที่เดิม

ท่าพักนอกแถว

1)ท่าพักแถว:สำหรับให้พักนอกแถวในระยะสั้น เพื่อรอคำสั่งต่อไป

คำสั่ง:พักแถว

วิธีปฏิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่งให้ทุกคนที่อยู่ในแถวกำมือไว้ระดับราวนม หันหลังมือออก พร้อมตบเท้าไปข้างหน้า ร้อง'เห้' แล้วแยกย้ายกันออกไปอย่างฉับไว

2.เมื่อได้ยินคำว่า'แถว'ให้ทุกคนกลับเข้ามายื่นในแถวเดิมโดยเร็ว

2)ท่าเลิกแถว:สำหรับบอกเลิกการฝึกหรือปฏิบัติงานครั้งนั้น

คำสั่ง:เลิกแถว

วิธีปฏิบัติ:เมื่อสิ้นคำสั่งให้ทุกคนที่อยู่ในแถวกำมือไว้ระดับราวนม หันหลังมือออก พร้อมตบเท้าไปข้างหน้า ร้อง'เห้' แล้วแยกย้ายกันออกไปอย่างฉับไว

ท่าหันอยู่กับที่

ท่าขวาหัน

คำสั่ง:ขวา-หัน

วิธีปฏิบัติ:มี 2 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้เปิดปลายเท้าขวาขึ้นเล็กน้อย แล้วหมุนตัวไปทางขวา 90 องศา โดยให้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน และให้ลงนำหนักไปที่เท้าขวา ขณะเดียวกันก็เปิดส้นเท้าซ้าย ขาซ้ายเหยียดตึง ใช้ช่วยในการทรงตัว พอทำเสร็จแล้วให้นับหนึ่ง

2.ชักเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวา แล้วยืนในท่าตรง นับสอง

ท่าซ้ายหัน

คำสั่ง:ซ้าย-หัน

วิธีปฏิบัติ:มี 2 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้เปิดปลายเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย แล้วหมุนตัวไปทางซ้าย 90 องศา โดยให้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน และให้ลงนำหนักไปที่เท้าซ้าย ขณะเดียวกันก็เปิดส้นเท้าขวา ขาขวาเหยียดตึง ใช้ช่วยในการทรงตัว พอทำเสร็จแล้วให้นับหนึ่ง

2.ชักเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้าย แล้วยืนในท่าตรง นับสอง

ท่ากลับหลังหัน

คำสั่ง:กลับหลัง-หัน

วิธีปฏิบัติ:มี 2 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้เปิดปลายเท้าขวาขึ้นเล็กน้อย แล้วหมุนตัวไปทางขวา 180 องศา โดยให้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน และให้ลงนำหนักไปที่เท้าขวา ขณะเดียวกันก็เปิดส้นเท้าซ้าย แล้วเหวี่ยวขาซ้ายไปทางซ้าย โดยให้ขาเหยียดตึง ใช้ช่วยในการทรงตัว พอทำเสร็จแล้วให้นับหนึ่ง

2.ชักเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวา แล้วยืนในท่าตรง นับสอง

ท่ากึ่งขวาหัน

คำสั่ง:กึ่งขวา-หัน

วิธีปฏิบัติ:มี 2 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้เปิดปลายเท้าขวาขึ้นเล็กน้อย แล้วหมุนตัวไปทางขวา 45 องศา โดยให้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน และให้ลงนำหนักไปที่เท้าขวา ขณะเดียวกันก็เปิดส้นเท้าซ้าย ขาซ้ายเหยียดตึง ใช้ช่วยในการทรงตัว พอทำเสร็จแล้วให้นับหนึ่ง

2.ชักเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวา แล้วยืนในท่าตรง นับสอง

ท่ากึ่งซ้ายหัน

คำสั่ง:กึ่งซ้าย-หัน

วิธีปฏิบัติ:มี 2 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้เปิดปลายเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย แล้วหมุนตัวไปทางซ้าย 45 องศา โดยให้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน และให้ลงนำหนักไปที่เท้าซ้าย ขณะเดียวกันก็เปิดส้นเท้าขวา ขาขวาเหยียดตึง ใช้ช่วยในการทรงตัว พอทำเสร็จแล้วให้นับหนึ่ง

2.ชักเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้าย แล้วยืนในท่าตรง นับสอง

ท่าก้าวทางข้าง

ก้าวทางขวา

คำสั่ง:ก้าวทางขวา..(จำนวนก้าว)..ก้าว

การปฏิบัติ:

เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าขวาไปทางขวา โดยที่วางปลายเท้าลงก่อน ค่อยลงน้ำหนัก ลากเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา แล้วจึงนับหนึ่ง ก้าวไปเรื่อยๆจนครบตามคำสั่ง

ก้าวทางซ้าย

คำสั่ง:ก้าวทางซ้าย..(จำนวนก้าว)..ก้าว

การปฏิบัติ:เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย โดยที่วางปลายเท้าลงก่อน ค่อยลงน้ำหนัก ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย แล้วจึงนับหนึ่ง ก้าวไปเรื่อยๆจนครบตามคำสั่ง

ท่าก้าวถอยหลัง

คำสั่ง:ก้าวถอยหลัง..(จำนวนก้าว)..ก้าว

การปฏิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลัง โดยที่วางปลายเท้าลงก่อน ค่อยลงน้ำหนัก นับหนึ่ง
2.ก้าวเท้าขวาไปหลัง ในลักษณะเดียวกับเท้าซ้าย นับสอง ก้าวไปเรื่อยๆจนครบตามคำสั่ง
3.ในก้าวสุดท้าย ให้ลากเท้าข้างหน้า ไปชิดกับเท้าข้างหลัง แล้วยื่นในท่าตรง นับเลข

ท่าเคารพขณะอยู่นิ่ง

ท่าแล:สำหรับทำความเคารพเวลาที่ไม่มีหมวก หรือ มือไม่ว่างสำหรับทำท่าวันทยหัตถ์

1)ท่าแลตรง

คำสั่ง:แล-ตรง

การปฎิบัติ:ยื่นในท่าตรง หน้ามองตรง

2)ท่าแลซ้าย

คำสั่ง:แลซ้าย-ทำ

การปฎิบัติ:ยื่นในท่าตรง สะบัดหน้าไปทางซ้าย 45 องศา

3)ท่าแลขวา

คำสั่ง:แลขวา-ทำ

การปฎิบัติ:ยื่นในท่าตรง สะบัดหน้าไปทางขวา 45 องศา

ท่าวันทยหัตถ์

1)ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์

คำสั่ง:ตรงหน้า-วันทยหัตถ์

การปฎิบัติ:ยืนในท่าตรง หันไปข้างหน้า แขนขวายื่นออกข้างขวา ตั้งขนานกับพื้น งอแขนให้มือขวามาอยู่ที่ข้างผากหน้า นิ้วมือเรียงชิดกัน ปลายนิ้วชี้อยู่ที่หางคิ้วขวา ฝ่ามือหันออกประมาณ 30 องศา

2)ท่าทางขวาวันทยหัตถ์

คำสั่ง:ทางขวา-วันทยหัตถ์

การปฎิบัติ:ยืนในท่าตรง หันไปทางขวา แขนขวายื่นออกข้างขวา ตั้งขนานกับพื้น งอแขนให้มือขวามาอยู่ที่ข้างผากหน้า นิ้วมือเรียงชิดกัน ปลายนิ้วชี้อยู่ที่หางคิ้วขวา ฝ่ามือหันออกประมาณ 30 องศา

3)ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์

คำสั่ง:ทางซ้าย-วันทยหัตถ์

การปฎิบัติ:ยืนในท่าตรง หันไปทางซ้าย แขนขวายื่นออกข้างขวา ตั้งขนานกับพื้น งอแขนให้มือขวามาอยู่ที่ข้างผากหน้า นิ้วมือเรียงชิดกัน ปลายนิ้วชี้อยู่ที่หางคิ้วขวา ฝ่ามือหันออกประมาณ 30 องศา

ท่าถอดหมวกแลสวมหมวก

ท่าถอดหมวก

คำสั่ง:ถอดหมวก

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 3 จังหวะ

1.เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้งอแขนซ้ายไปข้างหน้า ปลายแขนขนานกับพื้น ต้นแขนแนบลำตัว นิ้วมือเรียงชิดกันยกเว้นนิ้วหัวแม่มือให้ตั้งขึ้น มือขวายกขึ้นไปจับหมวก นับหนึ่ง

2.ถอดหมวกโดยหน้ายังมองตรง นำมาวางบนนิ้วหัวแม่มือมือซ้าย แล้วใช้นิ้วที่เหลือจับหมวกไว้ ให้ตราบนหมวก อยู่ทางขวาของนิ้วก้อย มือขวายังคงจับหมวกอยู่ นับสอง

3.ชักมือขวาไปอยู่ข้างลำตัวในท่าตรง นับสาม

ท่าสวมหมวก

คำสั่ง:สวมหมวก

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 3 จังหวะ

1.ยกมือขวาขึ้นจับหมวกในมือซ้าย นับหนัง

2.สวมหมวกโดยที่หน้ามองตรง จัดหมวกโดยที่ใช้มือซ้ายปิดตราบนหมวกไว้ และมือขวาจับปลายหมวกด้านขวา นับสอง

3.ชักมือลงข้างตัว ยื่นในท่าตรง นับสาม

ท่าหมอบและลุก

ท่าหมอบ

คำสั่ง:หมอบ

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 3 จังหวะ

1.เมื่อสิ้นคำสั่ง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหนาครึ่งก้าว นับหนึ่ง

2.จากนั้นค่อยๆคุกเข่าทีละข้าง เริ่มจากเข่าขวา พอเข่าซ้ายตั้งฉากกับพื้น ยึดขาขวาไปด้านหลัง ขาตึงพร้อมยกแขนทั้งสองข้าง ตบลงที่พื้น หน้ามองตรง นับสอง

3.หมอบลง ลำตัวราบกับพื้นขาทั้งสองยึดตึง เท้าแบะออก ราบกับพื้น ส้นเท้าชิด ห้ามองตรง มือทั้งสองวางทับกันใต้คาง โดยให้มือขวาอยู่บน นับสาม

ท่าลุก

คำสั่ง:ลุก

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 3 จังหวะ

1.เมื่อสิ้นคำสั่ง เอามือทั้งสองตบพื้นข้างลำตัว ระดับราวนม ดันตัวขึ้น ให้เข่าซ้ายตั้งฉากกับพื้น ขาขวาเหยียดตึง นับหนึ่ง

2.จากนั้น งอข้อศอกลงเล็กน้อยแล้วดันตัวขึ้นยื่น เข่าทั้งสองค่อยๆตั้งขึ้น เริ่มจากเข่าขวา แขนและลำตัวอยู่ในท่าตรง นับสอง

3.ชักเท้าทั้งสองมาชิดกัน ยื่นในท่าตรง นับสาม

ท่าเดิน

ท่าเดินสวนสนาม

คำสั่ง:สวนสนาม-หน้า-เดิน

การปฎิบัติ:

เมื่อสิ้นคำสั่งให้เดินตบเท้าออกไป เริ่มต้นจากขาซ้าย นับหนึ่ง ตามด้วยขาขวา นับสอง ขาทั้ง สองเหยียดตึง นิ้วมือห้านิ้วเรียงชิดกัน แกว่งมือจากข้างลำตัวไปถึงกลางอก อย่างเข้มแข็ง สลับกับจังหวะขา เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุด

ท่าเดินตามปกติ

คำสั่ง:หน้า-เดิน

การปฎิบัติ:

เมื่อสิ้นคำสั่งให้เดินตบเท้าออกไป เริ่มต้นจากขาซ้าย นับหนึ่ง ตามด้วยขาขวา นับสอง ขาทั้ง สองเหยียดตึง มือกำหลวมๆ หันหลังมือไปข้างหน้าเล็กน้อย แกว่งแขนพอประมาณ สลับกับจังหวะขา เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุด

ท่าเดินตามสบาย

คำสั่ง:เดินตามสบาย

การปฎิบัติ:

เมื่อสิ้นคำสั่งให้เดินตามสบาย ไม่มีจังหวะบังคับใดๆ เท้าไม่จำเป็นต้องพร้อม เพียงแต่ต้องรักษากระบวนแถวไว้ และห้ามพูดคุยกันในแถว

ท่าหยุดจากการเดิน

คำสั่ง:แถว-หยุด

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 2 จังหวะ

1.คำว่า'หยุด'จะลงจังหวะเดียวกับที่วางเท้าซ้าย เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าขวาออกไป เพื่อตั้งเป็นหลักการหยุดเดิน ถ่ายน้ำหนักลงไป โดยที่มือยังแกว่งอยู่ นับหนึ่ง

2.จากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายไปชิดกับเท้าขวา อย่างแข็งแรง นับสอง แล้วยืนในท่าตรง

ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน

สำหรับเปลี่ยนจังหวะการลงเท้า

คำสั่ง:เปลี่ยนเท้า

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 3 จังหวะ

1.คำว่า'เท้า'จะลงจังหวะเดียวกับที่วางเท้าขวา เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าซ้ายออกไป เพื่อตั้งเป็นหลักการเปลี่ยนเท้า ถ่ายน้ำหนักลงไป โดยที่มือยังแกว่งอยู่ นับหนึ่ง
2.ชักเท้าขวาให้ปลายเท้าขวาไปติดกับส้นเท้าซ้าย นับสอง
3.ก้าวเท้าซ้ายออกไป เดินตามปกติ นับสาม

ท่าซอยเท้า

ท่าซอยเท้าเมื่ออยู่กับที่

คำสั่ง:ซอยเท้า

การปฎิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ยกเท้าซ้ายขึ้นสูงในแนวดิ่ง แล้วย่ำเท้าลง นับหนึ่ง

2.ต่อมายกเท้าขวาขึ้นแล้วย่ำลงเช่นเดิม นับสอง ย่ำเท้าอยู่กับที่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยที่มือแกว่งเหมือนกับท่าเดินจนกว่าจะได้รับคำสั่งต่อไป

ท่าหยุดจากการซอยเท้า

คำสั่ง:แถว-หยุด

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 2 จังหวะ

1.คำว่า'หยุด'จะลงจังหวะเดียวกับที่ย่ำเท้าซ้าย เมื้อสิ้นคำสั่ง ให้ย่ำเท้าขวาลงเพื่อตั้งเป็นหลักการหยุดซอยเท้า โดยที่มือยังแกว่งอยู่ นับหนึ่ง

2.จากนั้นให้ย่ำเท้าซ้ายไปชิดกับเท้าขวา อย่างเข้มแข็ง นับสอง แล้วยืนในท่าตรง

ท่าเดินจากการซอยเท้า

คำสั่ง:หน้า-เดิน

การปฎิบัติ:

1.คำว่า'เดิน'จะลงจังหวะเดียวกับที่ย่ำเท้าซ้าย เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ย่ำเท้าขวาในท่าซอยเท้า นับหนึ่ง

2.จากนั้น ให้ตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าในท่าเดียวกับท่าเดิน นับสอง แล้วออกเดินไปตามปกติ

ท่าซอยเท้าจากการเดิน

คำสั่ง:ซอย-เท้า

การปฎิบัติ:

1.คำว่า'เท้า'จะลงจังหวะเดียวกับที่วางเท้าซ้าย เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ตบเท้าขวาในท่าเดิน เพื่อตั้งเป็นหลัก นับหนึ่ง
2.จากนั้น ให้ย่ำเท้าซ้ายลงไปข้างๆเท้าขวา ในท่าเดียวกับท่าซอยเท้า นับสอง แล้วยำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับคำสั่งต่อไป

ท่าวิ่ง

คำสั่ง:วิ่ง-หน้า-วิ่ง

การปฎิบัติ:

1.เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ยกมือขึ้นเสมอราวนม มือกำหลวม เริ่มวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน โดยใช้เท้าขวาถีบลำตัวออกไป พร้อมยกส้นเท้าขวาขึ้นสูง นับหนึ่ง

2.ต่อมาให้ก้าวเท้าขวาในลักษณะเดียวกัน นับสอง วิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับคำสั่งต่อไป

ท่าหยุดจากการวิ่ง

คำสั่ง:แถว-หยุด

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 5 จังหวะ

1.คำว่า'หยุด'จะลงที่จังหวะเดียวกับเท้าซ้าย เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าขวาออกไปในท่าวิ่ง และลดความเร็วลง นับหนึ่ง
2.ต่อมาก้าวเท้าซ้ายในลักษณะเดียวกับเท้าขวา นับสอง
3.ก้าวเท้าขวาอีกครั้งเช่นเดิม นับสาม
4.ก้าวเท้าซ้ายไปออกไป เพื่อเป็นหลักการหยุดวิ่ง ขาขวาไม่ต้องยก พูด'ก้าว'
5.ชักเท้าขวาไปชิดกับเท้าซ้ายอย่างรวดเร็วแข็งแรง ยืนในท่าตรง พูด'หยุด'

ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง:สำหรับเปลี่ยนจังหวะการลงเท้า

คำสั่ง:เปลี่ยน-เท้า

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 4 จังหวะ

1.คำว่า'เท้า'จะลงที่จังหวะเดียวกับเท้าขวา ก้าวเท้าซ้ายในท่าวิ่ง พูด'ซ้าย'
2.ก้าวเท้าขวาในท่าวิ่ง พูด'ขวา'
3.ก้าวเท้าขวาซ้ำ พูด'ขวา'
4.ก้าวเท้าซ้ายต่อในท่าวิ่ง พูด'ซ้าย' แล้ววิ่งต่อไปตามปกติ

ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน

คำสั่ง:เดิน-ทำ

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 5 จังหวะ

1.คำว่า'ทำ'จะลงที่จังหวะเดียวกับเท้าซ้าย เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าขวาออกไปในท่าวิ่ง และลดความเร็วลง นับหนึ่ง
2.ต่อมาก้าวเท้าซ้ายในลักษณะเดียวกับเท้าขวา นับสอง
3.ก้าวเท้าขวาอีกครั้งเช่นเดิม นับสาม
4.ก้าวเท้าซ้ายไปออกไป เพื่อเป็นหลักการหยุดวิ่ง ขาขวาไม่ต้องยก พูด'ก้าว'
5.ก้าวเท้าขวาต่อไปในท่าเดิน พูด'เดิน' แล้วเดินต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งอื่น

ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง

คำสั่ง:วิ่ง-หน้า-วิ่ง

การปฎิบัติ:ท่านี้มี 2 จังหวะ

1.คำว่า'วิ่ง'คำที่สอง จะลงที่จังหวะเดียวกับเท้าซ้าย เมื่อสิ้นคำสั่ง ให้ก้าวเท้าขวาออกไปในท่าเดิน นับหนึ่ง
2.จากนั้น ให้กาวเท้าซ้ายออกไปในท่าวิ่ง นับสอง แล้ววิ่งต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์