สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการทำงานหรือการเสียชีวิตหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมหรือต่อสาธารณชน ตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถูกวัตถุ ชิ้นงานตัด บาด เฉือน ทิ่ม แทงร่างกาย ถูกวัตถุกดทับ ถูกของหล่นใส่ กระเด็นใส่ ลื่นล้ม สิ่งของพังทะลายหล่นทับ ถูกหนีบ ถูกดึง ถูกเฉี่ยว ถูกชน สัมผัสกับความร้อนจัด ถูกสารเคมี ไฟฟ้าดูด เป็นต้น

อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกันกับการเกิดอุบัติเหตุ แต่ผลของอุบัติการณ์ไม่ทำให้ผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินไม่เสียหาย หรืออาจเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Incident or NearMiss) ซึ่งการเกิดอุบัติการณ์บ่อยครั้ง อาจนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าไม่ได้รับการควบคุมป้องกัน

อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุในงาน หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานของบริษัทฯ แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเขตบริษัทฯ หรือนอกเขตบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน หรือนอกกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาทำงานปกติ นอกเวลาปกติ ถ้าเป็นการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานตามคำจำกัดความนี้

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกเวลางาน หรืออุบัติเหตุนอกงาน หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาพักภายในบริเวณบริษัทฯ หรือเกิดขึ้นภายนอกบริเวณบริษัทฯ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกเวลาทำงานหรืออุบัติเหตุนอกงาน

การเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน หมายถึง การที่มีพนักงานเจ็บป่วยแล้วผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลมีความเห็นว่าการเจ็บป่วยนั้นมาสาเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัทฯ เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงานที่ กฎกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2550 กำหนดไว้

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การกระทำหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งปราศจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์