สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

การปฏิรูปและการฟื้นฟู

หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานผู้บาดเจ็บซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด จึงได้กำหนดมาตรการในการให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีขวัญและกำลังใจที่ดีกลับมาปฏิบัติงานได้ดังเดิม โดยมีมาตรการกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะรีบนำพนักงานผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
2. บริษัทฯ จะแจ้ง ญาติ เพื่อน คนรู้จัก แทนพนักงาน กรณีที่ผู้บาดเจ็บนั้นไม่สามารถกระทำเองได้
3. บริษัทฯ จะส่งตัวแทน เช่น หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เข้าเยี่ยมพนักงานผู้บาดเจ็บต้องนอนค้างโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
4. บริษัทฯ จะประสานงานกับกองทุนเงินทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ในการได้รับเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป (ตามใบรับรองแพทย์)
5. บริษัทฯ จะทำการประเมินสุขภาพร่างกายของพนักงานก่อนกลับเข้าทำงานว่าสามารถทำหน้าที่เดิมได้เลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ จะต้องพิจารณาให้ทำหน้าที่อื่นไปก่อนจนกว่าสุขภาพจะสมบูรณ์พร้อมทำงานในหน้าที่เดิม

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์