สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ได้จัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุไว้ เพื่อให้สะดวกในการตอบสนองกรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • อุบัติเหตุเล็กน้อย ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ เป็นอุบัติเหตุที่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นหยุดงาน เพียงปฐมพยาบาลภายในโรงงาน สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายได้เองภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ผลของอุบัติเหตุไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก
     

  • อุบัติเหตุปานกลาง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ต้องนำส่งโรงพยาบาล จะหยุดงานหรือไม่หยุดงานก็ตาม กรณีหยุดงานต้องไม่หยุดงานเกิน 3 วัน โดยความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษา ในด้านทรัพย์สินเสียหายสามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนได้เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
     

  • อุบัติเหตุร้ายแรง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป โดยความเห็นของแพทย์ผู้ให้การตรวจรักษา ในด้านทรัพย์สินเสียหายกระทบต่อโครงสร้างหลัก ใช้เวลาในการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาทดแทนเกิน 1 เดือนขึ้นไป

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์