สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

  • การกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ Unsafe Acts เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของคน เช่น การคาดคะเนผิดพลาด การละเลยการตรวจสอบ การไม่ให้การศึกษาอบรมก่อนใช้หรือปฏิบัติงาน การลัดขั้นตอนการทำงาน ความรีบเร่ง การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรออก การใช้เครื่องจักร เครื่องมือผิดประเภท ความประมาท ชอบเสี่ยง ความสะเพร่า ความเลินเล่อ เผอเรอ การไม่มีระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุที่ดีเพียงพอ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ดังที่กล่าวนี้ มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุถึง 88 %
     

  • สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือ Unsafe Condition เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เครื่องจักรไม่มีครอบป้องกันอันตราย หรือไม่มีเครื่องป้องกันส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด สภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ การจัดวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สะอาด เป็นหลุม ร่อง ลื่น ไม่สะดวก การวางผังเกะกะ กีดขวาง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ 12 %

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์