เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้าวโพด

การเตรียมดินข้าวโพด

การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สภาพของดินเหมาะแก่การงอกและการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด โดยทำให้ขนาดของก้อนดินเล็กลง เพื่อให้เมล็ดพืชกับดินมีการสัมผัสที่ดี ทำให้ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยกลบเศษพืชและวัสดุอื่น ๆ ลงในดิน ช่วยกำจัดวัชพืชรวมทั้งโรคและแมลง ช่วยให้ดินดูดซับน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการชะล้างดินจากการกระทำของน้ำ การเตรียมดินที่ดีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของดินและปัจจัยอื่น ๆ

การเตรียมดินมีทั้งการไถและการพรวน ในดินเหนียวจำนวนครั้งของการไถพรวนจะมากกว่าดินร่วนและดินปนทราย หลักในการเตรียมดินก็เพื่อทำให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะต่อการปลูกพืช การเตรียมดินที่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากนี้เพื่อให้แปลงปลูกดูสะอาดสวยงาม นอกจากเป็นการไม่จำเป็นแล้วยังมีผลเสียอีกด้วยคือทำให้ดินแน่นโดยเฉพาะดินล่างในการไถควรไถให้ลึกประมาณ 15-20 ซม. ถ้ามีการไถ 2 ครั้ง ควรให้ห่างกันประมาณ 7-10 วัน เพื่อเป็นการตากดินและเป็นการช่วยปราบวัชพืชไปในตัวถ้าเป็นที่ลาดเทการไถครั้งสุดท้ายควรให้ขวางกับแนวลาดเท หลังจากการไถควรมีการพรวนเพื่อย่อยเม็ดดินให้มีขนาดเล็กลงและร่วนซุยเหมาะแก่การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าการเตรียมดินที่ไม่ต้องมีการไถพรวน หรือมีการไถเพียงเพื่อทำแถวปลูกเท่านั้น วิธีการปลูกข้าวโพดในแปลงที่เตรียมดินแบบนี้จะได้ผลต่อเมื่อมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยมีสารเคมีหลัก คือ กรัมมอกโซนหรือพาราควอทแล้วมีการใช้สารเคมีปราบวัชพืชพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย ขึ้นกับชนิดของวัชพืชที่ขึ้นในการปลูกที่ไม่มีการไถพรวนเลยนั้น ถ้ามีวัชพืชหรือพืชที่ปลูกในฤดูก่อนสูงมากก็อาจใช้มีดฟันทิ้งเสียบ้าง แล้วฉีดกรัมมอกโซนกำจัดวัชพืช กรัมมอกโซนนี้จะไปทำลายส่วนสีเขียวของพืชทั้งหมด จึงเป็นการทำลายวัชพืชที่มีอยู่แล้วก่อนปลูกข้าวโพด หลังจากฉีดกรัมมอกโซนประมาณ 2-7 วัน ก็ปลูกข้าวโพด สำหรับวัชพืชที่จะขึ้นมาทีหลัง สามารถควบคุมหรือกำจัดโดยใช้สารเคมีที่เหมาะสม เช่น แอทราซีน อะลาคลอร์ เป็นต้น การปลูกข้าวโพดแบบไม่มีการไถพรวนนี้จะมีเศษซากพืชคลุมดิน สามารถช่วยในการรับน้ำและอนุรักษ์ความชื้นในดินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้รากพืชสามารถดูดน้ำจากดินชั้นล่างมาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ฝนไม่ตกได้ดีกว่าแปลงที่มีการไถพรวน นอกจากนั้นการปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการไถพรวนสามารถลดความเสียหายจากการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี ผลดีของการปลูกโดยไม่มีการไถพรวนจะเห็นได้เด่นชัดในพื้นที่ ๆ มีความลาดเทสูง

ระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพด
ฤดูปลูก
การเตรียมดิน
วิธีการปลูก
การปราบวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
โรค
การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ