เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้าวโพด

พันธุ์ข้าวโพด

พันธุ์ผสมเปิด

พันธุ์สุวรรณ 1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 719-1,070 กก./ไร่ ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่กว้าง ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและโรคทางใบอื่น ๆ อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน มีความสูงต้นประมาณ 2.00-2.30 เมตร เมล็ดมีสีส้มเหลืองชนิดหัวแข็ง

ประวัติการสร้างพันธุ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2512-2513 ทำการผสมรวมข้าวโพด 36 พันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ดีนำมาจากหมู่เกาะคารบิเบียน 16 พันธุ์ ประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลาง 6 พันธุ์ อเมริกาใต้ 5 พันธุ์ อินเดีย 5 พันธุ์ และจากแหล่งอื่น ๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาอีก 4 พันธุ์ และตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่า ไทยคอมพอสิตเบอร์ 1 ดีเอ็มอาร์ (Thai Composite # 1 DMR) หลังจากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกรุ่นลูกผสมตัวเอง 1 ชั่ว (S1 family selection) ในปี พ.ศ. 2514 ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์นั้นได้เกิดโรคราน้ำค้างระบาด จึงได้ทำการผสมพันธุ์ไทยคอมพอสิตเบอร์ 1 ซึ่งได้ปรับปรุงแล้ว 1 รอบ กับพันธุ์ต้านทานโรคราน้ำค้างจากประเทศฟิลิปปินส์ 2 พันธุ์ คือ Philippine DMR 1 และ Philippine DMR 5 แล้วผสมกลับไปยังพันธุ์ไทยคอมพอสิตเบอร์ 1 รอบคัดเลือกที่ 2 และ 3 จำนวน 2 และ 1 ครั้งตามลำดับ ได้เป็นพันธุ์ไทยคอมพอสิตเบอร์ 1 ดีเอ็มอาร์ (Thai Composite # 1 DMR BC3) และได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธี การคัดเลือกรุ่นลูกผสมตัวเอง 1 ชั่ว อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2518 พันธุ์นี้ได้รับการรับรองเป็นพันธุ์ส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในชื่อพันธุ์สุวรรณ 1 ปัจจุบัน พันธุ์สุวรรณ 1 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ต่อถึงรอบคัดเลือกที่ 11 ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-5 % ต่อรอบคัดเลือก และมีลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ดีขึ้นกว่ารอบคัดเลือกแรก ๆ

พันธุ์สุวรรณ 2 เป็นพันธุ์อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 90-100 วัน ให้ผลผลิตต่ำ ประมาณ 570-856 กก./ไร่ สามารถปลูกจำนวนต้นต่อพื้นที่มากกว่าพันธุ์สุวรรณ 1 โดยมีต้นหักล้มน้อย ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี เมล็ดมีสีส้มเหลืองชนิดหัวแข็ง ปัจจุบันใช้เป็นพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน

ประวัติการสร้างพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่มีบรรพบุรุษร่วมกับพันธุ์สุวรรณ 1 แต่ได้มีการคัดเลือกต้นที่มีอายุออกดอกเร็วออกมาในปี พ.ศ. 2513 และตั้งชื่อเป็น พันธุ์ไทยคอมพอสิตเบอร์ 1 เออร์ลี่ ดีเอ็มอาร์ (Thai Composite #1 early DMR) แล้วนำไปผสมกับพันธุ์ Philippine DMR 1 ในปี พ.ศ. 2516 จากนั้น นำไปผสมกับต้นที่ออกดอกเร็วของพันธุ์ Thai Composite#1 Early DMR (S) C0 จากนั้นได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกรุ่นลูกผสมตัวเอง 1 ชั่วอีก 4 รอบ และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในนามพันธุ์สุวรรณ 2 ต่อมาพันธุ์นี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ถึงรอบคัดเลือกที่ 8

พันธุ์สุวรรณ 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 882-1,137 กก./ไร่ ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป ต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคราสนิม มีอายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน มีความสูงต้นประมาณ 2.00-2.20 เมตร มีระบบรากและลำต้นแข็งแรง ใบยังคงมีสีเขียวเข้มขณะที่เปลือกหุ้มฝักแห้ง เมล็ดมีสีส้มเหลืองชนิดหัวแข็งถึงกึ่งหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 839-1,168 กก./ไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคราสนิมได้ดี อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน มีลำต้นสูงใหญ่ ต้นสูงประมาณ 2.10-2.40 เมตร มีระบบรากและลำต้นแข็งแรง ใบยังคงมีสีเขียวเข้มขณะที่เปลือกหุ้มฝักแห้ง มีฝักใหญ่และยาวสม่ำเสมอ เมล็ดมีสีส้มเหลืองชนิดหัวแข็งถึงกึ่งหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 5 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเมล็ด (grain yield) สูงพันธุ์หนึ่ง มีลำต้นสูงใหญ่ ใบกว้างและยาวเหมาะในการทำพืชอาหารสัตว์โดยนำเอาทั้งต้นมาหมัก (corn silage) และใช้เลี้ยงโค จะให้ผลผลิตของน้ำหนักแห้ง และปริมาณอาหารที่ย่อยได้ต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ พันธุ์สุวรรณ 5 ได้รับการรับรองพันธุ์จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2536 และ 2537 ตามลำดับ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในปี พ.ศ. 2536

พันธุ์นครสวรรค์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500-800 กก./ไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี อายุเก็บเกี่ยว 100-160 วัน ความสูงต้น 190-200 ซม. ใบมีสีเขียวเข้มทรงใบตั้ง เมื่อฝักแห้งใบยังมีสีเขียวสดอยู่ ระบบรากและลำต้นแข็งแรงเมล็ดกึ่งหัวแข็ง สีเหลืองส้มพันธุ์ลูกผสม

พันธุ์สุวรรณ 2301 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ๆ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 893 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 8 10% ทนต่อสภาพแห้งแล้งดีกว่าพันธุ์สุวรรณ 1 และมีลักษณะทางพืชไร่ที่ดี เช่น ต้นเตี้ย โดยมีความสูงต้นและฝัก 152 และ 74 ซม. ตามลำดับ มีระบบรากและลำต้นแข็งแรงดีมาก และต้านทานโรคราน้ำค้าง เมล็ดมีสีส้ม หัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 2602 เป็นพันธุ์ลูกผสมสามทาง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 955 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 2301 และพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 8 11% และ 23% ตามลำดับ และมีลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ที่ดี เช่น ต้านทานโรคราน้ำค้าง และต้านทานการหักล้ม มีความสูงและฝัก 211 และ 114 ซม. ตามลำดับ ใบมีสีเขียวเข้ม ลำต้นและช่อดอกมีสีม่วง เมล็ดมีลักษณะสีส้มเหลืองหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 3101 เป็นพันธุ์ลูกผสมสามทาง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 992-1,049 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 2602 (16%, พันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 11 (21%) และพันธุ์สุวรรณ 3 รอบคัดเลือกที่ 4 (13%) มีลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 3 พันธุ์ รวมทั้งความต้านทานโรคราน้ำค้าง แต่มีลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ดีกว่า ได้แก่ ต้นเตี้ย (มีความสูงต้นและฝัก 209 และ 123 ซม. ตามลำดับ ต้านทานการกหักล้ม ต้านทานโรคทางใบ มีเปลือกหุ้มฝักมิดชิด แบะมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดสูง ใบมีสีเขียวเข้มและตั้ง มีอายุวันออกไหม 50% 51 วัน เร็วกว่าอายุวันสลัดละอองเกสร 1วัน เมล็ดมีสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 3501 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,229 กก./ไร่ มีเปอร์เซ็นต์ต้นเป็นโรคราน้ำค้างต่ำ เปลือกหุ้มฝักมิดชิด เปอร์เซ็นต์ฝักเน่าต่ำ เปอร์เซ็นต์กะเทาสูง แต่พันธุ์สุวรรณ 3501 ออกไหมช้ากว่า (53 วัน) และมีความสูงต้นและฝัก 188 และ 117 ซม. ตามลำดับ มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 3101 เมล็ดมีลักษณะสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 3502 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,254 กก./ไร่ มีเปอร์เซ็นต์ต้นเป็นโรคราน้ำค้างต่ำกว่า เปอร์เซ็นต์ต้นหักล้มต่ำ เปลือกหุ้มฝักมิดชิด เปอร์เซ็นต์ฝักเน่าต่ำ และเปอร์เซ็นต์กะเทาสูง มีความสูงต้นและฝัก 174 และ 98 ซม. ตามลำดับ มีอายุวันออกไหม 50% 52 วัน มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดต่ำ (23.6%) เมล็ดมีลักษณะสีส้มเหลืองหัวแข็ง

พันธุ์สุวรรณ 3503 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,232 กก./ไร่ ความสูงต้นและฝักต่ำ 169 และ 97 ซม. ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์ต้นหักล้มต่ำ ต้านทานโรคราสนิม เปลือกหุ้มฝักมิดชิด เปอร์เซ็นต์ฝักเน่าต่ำ มีอายุวันออกไหม 50% 51 วัน ลำต้นและช่อดอกมีสีม่วงเข้ม

พันธุ์สุวรรณ 3504 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,164-1,224 กก./ไร่ มีความสูงต้นและฝักต่ำ 166 และ 97 ซม. ตามลำดับ มีเปอร์เซ็นต์ต้นหักล้มต่ำ ต้านทานโรคราสนิม มีเปลือกหุ้มฝักมิดชิด มีเปอร์เซ็นต์ฝักเน่าต่ำ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดสูง (81%) มีอายุวันออกไหม 50% 52 วัน ลำต้นและช่อดอกมีสีม่วงเข้ม ใบตั้งและมีสีเขียวเข้มจัด มีระบบรากแข็งแรงดีมาก ค่อนข้างทนแล้ง และต้นกล้าเจริญเติบโตเร็ว

พันธุ์สุวรรณ 3851 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างสูง

พันธุ์นครสวรรค์ 72 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้างสูง ความสูงต้นและฝัก 116 และ 111 ซม. ตามลำดับ อายุออกไหม 50 วัน อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน เมล็ดสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง

ระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพด
ฤดูปลูก
การเตรียมดิน
วิธีการปลูก
การปราบวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
โรค
การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ