Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาพื้นฐานทางตะวันตกที่สำคัญ

ปรัชญาพื้นฐานทางตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา

ปรัชญาพื้นฐานที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศตะวันตก มีหลายกลุ่ม และเนื่องจากการศึกษาตะวันตกมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน จึงควรทำความเข้าใจกับปรัชญาดังกล่าว ได้แก่

  1. จิตนิยม หรือมโนคติวิทยา (Idealism)
  2. สัจนิยม หรือวัตถุนิยม (Realism)
  3. โทมัสนิยมใหม่ (Neo-Thomism)
  4. ประสบการณ์นิยม หรือปฏิบัตินิยม (Pragmatism, Experimentalism, Instrumentalism)
  5. อัตถิภาวนิยม หรืออัตภาวะนิยม (Existentialism)

ปรัชญาจิตนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มจิตนิยมที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ปรัชญาสัจนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มสัจนิยมที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ปรัชญาโทมัสนิยมใหม่กับการศึกษา
ปรัชญาประสบการณ์นิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มอัตถิภาวนิยม

อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com