ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทุกระบบของปรัชญาอินเดียจะเน้นการครองตน การมีชีวิตที่สมบูรณ์ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นจะเห็นว่าทุกระบบเกิดจากความไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ของชีวิต โดยชี้ให้เห็นว่าชีวิตนั้นมีทุกข์นาประการ จึงพยายามคิดค้นหาวิธีการดับทุกข์ ซึ่งเรียกว่า โมกษะ (ความหลุดพ้น) แลละจากการวิเคราะห์จะเห็นว่า ปรัชยาอินเดียโดยส่วนมากจะชี้แนะหนทางแห่งความหลุดพ้นตามแบบของตนไว้ ปรัชยาอินเดียทุกระบบมีความเชื่อในกฏแห่งกรรม กฏแห่งเหตุผล และกฏของธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวง ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ส่วนกฏแห่งศีลธรรมนั้นมีความเชื่อว่า ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ทุกระบบมีทัศนะตรงกันว่า อวิชชาหรืออวิทยา เป็นสาเหตุความติดข้อง และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ส่วนวิชชาหรือปัญญาญาณ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหลุดพ้นจากสิ่งติดข้องนั้น โดยทุกระบบมุ่งโมกษะเป็นจุดหมายสูงสุด โดยต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ด้วยการบำเพ็ญสมาธิและวิปัสสนา ให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยการควบคุมตนเองและควบคุมจิตใจ ไม่ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา

แต่อย่างไรก็ตาม “อวิชชา” ในปรัชญาอินเดียๆไม่ได้มีความเห็นตรงกันทุกระบบ เช่น ปรัชญาฮินดูว่า การเห็นหรือรู้ชัดว่ามีสิ่งเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า “อาตมัน” ส่วนพุทธปรัชญากล่าวว่าการเห็นเช่นนั้นถือว่าเป็นอวิชชา และยังตั้งข้อสังเกตได้อีกว่าลัทธิจารวากมีแนวคิดยึดถือวัตถุนิยมจัด คือต้องหาความสุขเฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น ซึ่งผิดแปลกจากระบบปรัชญาของอินเดียทั้งหมด

ปรัชญาอินเดีย หมายถึงปรัชญาทุกสำนัก ทุกระบบที่เกิดขึ้น เจริญขึ้นในอินเดียทั้งหมด ซึ่งมีศาสดาชาวอินเดีย เช่น ฮินดู อันได้แก่ ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท ปรัชญายุคอุปนัษัท ปรัชญาภควัทคีตา ฯลฯ ปรัชญาพุทธ ปรัชญาจารวาก ปรัชญาเชน เป็นต้น

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย