ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

       อนุพุทธประวัติ หมายถึง เรื่องที่กล่าวถึงความเป็นไปในชีวประวัติ และปฏิปทาของหมู่ชนผู้ได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น แล้วรู้ตามจนสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง

ประโยชน์ของการศึกษาอนุพุทธประวัติ อนุพุทธบุคคลเป็นพระสงฆ์สาวกซึ่งจัดเป็นรัตนะประการหนึ่งในรัตนะทั้งสามประการ พระพุทธเจ้าแม้ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม แต่เมื่อขาดผู้ฟังธรรมและผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ความตรัสรู้ของพระองค์ก็จักไม่สำเร็จประโยชน์ อนุพุทธบุคคลเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ ทั้งได้เป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา เมื่อเราทราบความเป็นไปและปฏิปทาของท่านเหล่านั้นแล้ว จักได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นโดยเหมาะแก่ภาวะของตนอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนารุ่งเรืองประการหนึ่ง

จำนวนพระมหาสาวก ตามนัยแห่งอรรถกถากำหนดจำนวนไว้ 80 องค์ ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะจำนวน 41 องค์

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย