สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อาหารคือยารักษาโรค

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, พรทิพย์ เติมวิเศษ

      ทุกคนปรารถนามีสุขภาพดีด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งเราเองเป็นคนกำหนดว่าเราจะเลือกสิ่งดีๆ ให้แก่ตัวเราเอง หรือจะเลือกสิ่งที่จะทำลายสุขภาพ ในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีของแถมที่เกิดโทษแก่ร่างกายตามมาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้นผู้เขียนมีความมุ่งหวังจะให้ผู้ที่อ่านบทความนี้ได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่เราเห็นและใช้อยู่ทุกวันมาใช้อย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเรา และครอบครัว ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในอนาคต เราอาจจะเคยกิน เคยใช้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบ ไม่ใช้ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ผู้เขียนขอให้พิจารณาอีกนิดว่า ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษท่านสั่งสมมา โดยการเอาร่างกายทดลองจนเห็นผลดี แล้วบอกต่อกันมา ให้รุ่นลูกหลานใช้ เราควรจะมองอีกมุมและเปิดใจกว้างยอมรับมาลองปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในวันนี้ และวันข้างหน้า สมุนไพรในตอนนี้เป็นพืชผักหาง่ายราคาถูกปลูกใช้เองได้

ผู้เขียนเห็นว่า โรคและอาการบางอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรม ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้ เลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดีจะเกิดอย่างทั่วหน้า อีกทั้งผลดีด้านอื่นๆ จะเกิดกับเราอย่างแน่นอน

 

ท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหอมที่ท่านนำมาปรุงอาหารเป็นประจำ ทั้งหอมแดง หอมใหญ่ มีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือดได้ มีรายงานการวิจัยหลายชิ้นระบุว่า หัวหอมมีผลการเพิ่ม HDL cholesterol และช่วยลด LDL cholesterol ถ้าท่านรับประทานหัวหอมท่านจะลดภาวะเสี่ยงจากการมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดกับภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคของระบบประสาท โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

หอม
กระเทียม
พริก
พริกไทย

หนังสืออ้างอิง

  • ปัจจุบัน เหมหงษา. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2541.
  • วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรสารพัดประโยชน์. พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
  • วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรน่ารู้. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
  • อรุณพร อิฐรัตน์. บทความอาหารเป็นยา ในวารสารการแพทย์แผนไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2544.
  • สรจักร ศิริบริรักษ์. เภสัชโภชนา. โรงพิมพ์กรุงเทพ. 2539.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ