สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์ การค้นพบวิทยาการต่างๆที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร,การคมนาคมสะดวกขึ้น, ประชากรเพิ่มขึ้น, การติดต่อกันมากขึ้น โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม

ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ประเทศต่างๆในยุโรปต่างมี “สภาผู้แทนชนชั้น” (พระ, เจ้าขุนมูลนาย, ชนชั้นกลาง) เหตุที่ชนชั้นกลางเข้าไปมีส่วนร่วมในสภามากขึ้นเนื่องจากความต้องการด้านภาษีที่จะนำมาบำรุงประเทศซึ่งได้จากชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ ใ

นคริสต์ศตวรรษที่ 16 แกะเป็นสินค้าออกที่สำคัญของอังกฤษ บรรดาขุนนางเจ้าของที่ดินต่างอาศัยชนชั้นกลางในการหารายได้ ทั้งสองฝ่ายจึงร่วมเป็นพันธมิตรกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจบทบาทของรัฐสภาในอังกฤษ

 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 รัฐสภาเริ่มจัดให้มีองค์กรที่ใช้อำนาจแทนกษัตริย์ เรียกว่าคณะรัฐมนตรี เริ่มมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรป เห็นว่าอังกฤษ มีความเป็นอิสระจากอำนาจปกครองของกษัตริย์และขุนนาง ประกอบกับงานเขียนนักคิดทางการเมืองแพร่หลายมากขึ้น จึงเริ่มละทิ้งอุดมการณ์ในทางการเมืองแบบเดิม เพราะเห็นว่า อุดมการณ์ในทางการเมืองแบบใหม่มีเหตุผลถูกต้องกว่า “ย่อมไม่มีผู้ใดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาคนอื่น นอกเสียจากว่าเขาได้รับมอบหมายจากคนอื่นๆนั้นให้ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา” ซึ่งนำไปสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐแทนแบบกษัตริย์ เกิดเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ