สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

       ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของความสำเสร็จ ในการอยู่รวมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ แต่สหรัฐอเมริกาก็สามารถผสมผสานจุดเด่นของความหลากหลายเข้าด้วยกัน เป็นที่ยอมรับความก้าวหน้าทางทหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากที่สุด และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง

สหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคมของประเทศสหราชอาณาจักร และได้ทำการประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 1776 และได้พัฒนาจากระบบสมาพันธรัฐ (Confederation) มาเป็นระบบสหพันธรัฐ (Federation) และประกาศตนเป็นสาธารณรัฐ (Democracy) และเป็นต้นแบบ “การแบ่งแยกอำนาจ” (Separation of Power) โดยใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1787 ได้รับการปรับปรุงและใช้มาจนถึงปัจจุบันในขณะที่ สหราชอาณาจักรใช้การปกครองประชาธิปไตยแบบ “การควบอำนาจ ” (Fusion of Power)

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย