ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ

(Empowerment Theories)

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ เป็นกลุ่มของทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวถึงพลวัตของการกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการเลือกปฏิบัติ ความยุติธรรมในสังคม ตลอดจนกล่าวถึงการกระทำทางสังคมที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นจริง

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจแตกต่างจากทฤษฎีอื่นๆ อย่างตรงกันข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านของการเป็นทฤษฎีที่ไม่เน้นการพรรณนาอธิบายและไม่เน้นการพยากรณ์ ทว่าเน้นไปที่การปฏิบัติและการประยุกต

ทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริง ทฤษฎีการสร้างอำนาจครอบคลุมทั้งการสร้างความตระหนักในสถานการณ์จริงให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมๆ กับส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง

ทฤษฎีนี้สามารถนำไปช่วยให้ประชาชนผู้ให้บริการตระหนักในพลังความเข้มแข็งและความใฝ่ฝัน-ความมุ่งหวังของตน ตลอดจนมุ่งมั่นไม่ลดละที่จะกระทำการเพื่อให้ตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจยังเอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนผู้ใช้บริการและชุมชนในความตระหนักถึงสภาพการณ์ที่นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและความไม่เสมอภาค-ไม่เท่าเทียม และลงมือดำเนินการที่จะเพิ่มพูนพลังอำนาจของตน และสามารถควบคุมจุดมุ่งหมายของตนและชุมชนได้ในที่สุด

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจมีความแตกต่างจากทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ทฤษฎีอื่นๆ อย่างตรงกันข้าม โดยเฉพาะในประเด็นที่การตำหนิติเตียนผู้ใช้บริการที่มีปัญหาต่างๆ ในลักษณะเป็น “เหยื่อ” ของการเข้าไม่ถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจจะไม่ตำหนิติเตียนให้ผู้ใดต้องอยู่ในสภาพ “เหยื่อ” โดยตระหนักว่า การที่บุคคลเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางสังคมต่างๆ เป็นเพราะความล้มเหลวของสังคมใหญ่ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นได้

ประวัติความเป็นมา
หลักสำคัญของแนวคิด
การจำแนกแยกชั้นชน
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ
ทฤษฎีสตรีนิยม
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจในเกย์และเลสเบี้ยน
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ประเด็นร่วมสมัย
การให้นิยามความหมายของการให้ความช่วยเหลือ
ประเด็นวิจารณ์
พลังทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ความสอดคล้องกับปัจเจก กลุ่ม ครอบครัว องค์กร สถาบันและชุมชน
ความสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณของการสังคมสงเคราะห์
ปรัชญาที่ใช้ค้ำยันทฤษฎี
ประเด็นวิธีวิทยาและข้อมูลประจักษ์
บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์