ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ

(Empowerment Theories)

บทสรุป

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจเป็นประโยชน์ในการให้พื้นฐานเชิงทฤษฎีที่บ่งบอกว่า การสังคมสงเคราะห์เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคม ความเข้มแข็งของมนุษย์และการรอดพ้นจากการกดขี่ ทฤษฎีสตรีนิยมให้ฐานคิดที่ลึกซึ่งกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ถึงแม้ว่า การสร้างพลังอำนาจในชาวเกย์และเลสเบี้ยนยังได้รับความสนใจน้อย พวกเขาและเธอก็ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษาและการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจในการสังคมสงเคราะห์เป็นทฤษฎีที่เน้นการกระทำจริง งานของจูดิธ ลี บาร์บาร่า โซโลมอน และลอเรน กิวเทียร์เร่ซ์ สะท้อนให้เห็นว่า ทฤษฎีและการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจจะเป็นที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษ สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มองว่างานของตนคือการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมให้กับประชาชนผู้ตกขอบและถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งดึงดูดใจกับผู้ที่สนใจการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิให้กับชาวเกย์และเลสเบี้ยน ในขณะที่วงการศึกษาและวิชาชีพต่างๆ กำลังให้ความสนใจกับการสร้างพลังอำนาจอย่างมาก ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจน่าจะเป็นแนวโน้มที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการนำไปปฏิบัติ การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้

ประวัติความเป็นมา
หลักสำคัญของแนวคิด
การจำแนกแยกชั้นชน
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ
ทฤษฎีสตรีนิยม
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจในเกย์และเลสเบี้ยน
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ประเด็นร่วมสมัย
การให้นิยามความหมายของการให้ความช่วยเหลือ
ประเด็นวิจารณ์
พลังทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ความสอดคล้องกับปัจเจก กลุ่ม ครอบครัว องค์กร สถาบันและชุมชน
ความสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณของการสังคมสงเคราะห์
ปรัชญาที่ใช้ค้ำยันทฤษฎี
ประเด็นวิธีวิทยาและข้อมูลประจักษ์
บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์