วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต

การเกิดสิ่งมีชีวิตของอริสโตเติล

ไส้เดือน เกิดจาก ของบูดเน่าในดิน
หิ่งห้อย,แมลง เกิดจาก หยดน้ำค้าง
ยุง,ลูกน้ำ เกิดจาก น้ำ
กุ้ง,หอย,กบ เกิดจาก โคลน
หนู เกิดจาก ดินชื้น

อิพิคิวรัส ( Epicurus 341-270 ก่อนคริสศักราช ) กล่าวไว้ในคำสอนว่า ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์และพายุฝน สัตว์จะถือกำเนิดมาจากดินในโลกนี้

สรุปตามคำสอนของนักปราชญ์ในอดีตทั้งหลายสอดคล้างกันที่ว่า ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ก็คือ สารอนินทรีย์ นั่นเอง

หลังจากนั้นเรื่องของกำเนิดชีวิตถูกทิ้งไว้รอคำตอบนานพอสมควร จนในศตวรรษที่ 19-20 ยุคของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องราวทางชีวเคมีและอินทรีย์เคมีมากขึ้น ทำให้แนวความคิดเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการทดลองค้นพบของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนต่อเนื่องกันมาเกือบร้อยปี

ปี ค.ศ. 1955 บลูม ( Blum) ให้เหตุผลจากความเชื่อของเขาว่า ชีวิตเริ่มแรกอาจเกิดขึ้นเองได้ แต่ปรากฎการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นช่วงระยะสั้นมากเมื่อประมาณไม่น้อยกว่า 3 พันล้านปีมาแล้ว เนื่องจากในช่วงนั้นมีสภาวะที่อำนวยให้เกิดชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ เมือชีวิตเริ่มแรกเกิดขึ้นแล้วสภาพที่เหมาะสมที่จะอำนวยให้เกิดชีวิตนั้นเปลี่ยนไปไม่มีอีกต่อไป ชีวิตต่อๆ มาจึงเกิดมาจากวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา ซึ่งไปสอดคล้องกับในปัจจุบันเป็นผลผลิตของชีวิตในอดีตโดยผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ปี ค.ศ. 1957 ซิดนีย์ ดับเบิลยู ฟอกซ์ ( Sydney W.Fox ) ทำการทดลองโดยเอากรดอมิโน ( สารอินทรีย์ ) มาทำปฏิกิริยาเคมีรวมกัน ปรากฏว่า ได้สารตัวใหม่มีสภาพคล้ายโปรตีนในสัตว์

ปี ค.ศ. 1961 เมลวิน คาลวิน ( Melvin Calvin) ทำการทดลองคล้ายกับการทดลองของมิลเลอร์ แต่ใช้รังสีแกมมาผ่านเข้าไปแทนที่จะใช้กระแสไฟฟ้า ผลที่ได้เกิดสารประกอบทางเคมีหลายชนิดที่พบในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันนอกจากนั้นยังได้สารประกอบที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานในสิ่งมีชีวิตอีกด้วย คาลวินจึงสรุปความเห็นว่า สารอินทรีย์ ( รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ) อาจเกิดจากสารอนินทรีย์ได้ ถ้ามีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ปี ค.ศ. 1955 บลูม ( Blum) ให้เหตุผลจากความเชื่อของเขาว่า ชีวิตเริ่มแรกอาจเกิดขึ้นเองได้ แต่ปรากฎการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นช่วงระยะสั้นมากเมื่อประมาณไม่น้อยกว่า 3 พันล้านปีมาแล้ว เนื่องจากในช่วงนั้นมีสภาวะที่อำนวยให้เกิดชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ เมือชีวิตเริ่มแรกเกิดขึ้นแล้วสภาพที่เหมาะสมที่จะอำนวยให้เกิดชีวิตนั้นเปลี่ยนไปไม่มีอีกต่อไป ชีวิตต่อๆ มาจึงเกิดมาจากวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา ซึ่งไปสอดคล้องกับในปัจจุบันเป็นผลผลิตของชีวิตในอดีตโดยผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ปี ค.ศ. 1957 ซิดนีย์ ดับเบิลยู ฟอกซ์ ( Sydney W.Fox ) ทำการทดลองโดยเอากรดอมิโน ( สารอินทรีย์ ) มาทำปฏิกิริยาเคมีรวมกัน ปรากฏว่า ได้สารตัวใหม่มีสภาพคล้ายโปรตีนในสัตว์

ปี ค.ศ. 1961 เมลวิน คาลวิน ( Melvin Calvin) ทำการทดลองคล้ายกับการทดลองของมิลเลอร์ แต่ใช้รังสีแกมมาผ่านเข้าไปแทนที่จะใช้กระแสไฟฟ้า ผลที่ได้เกิดสารประกอบทางเคมีหลายชนิดที่พบในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันนอกจากนั้นยังได้สารประกอบที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานในสิ่งมีชีวิตอีกด้วย คาลวินจึงสรุปความเห็นว่า สารอินทรีย์ ( รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ) อาจเกิดจากสารอนินทรีย์ได้ ถ้ามีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์และด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์ในแขนงต่างๆ ทั้ง ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เมื่อประมวลความรู้เหล้านี้เข้าด้วยกันสันนิษฐานว่า กำเนิดสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกนั้นเกิดจากการรรวมตัวของสารอนินทรีย์ในปริมาณและสภาวะที่เหมาะสมยิ่ง และสภาวะนี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะสั้นมาก เมื่อประมาณ 3 พันกว่าล้านปีมาแล้ว จากนั้นสิ่งมีชีวิตค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยๆ จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ตามหลักของวิวัฒนาการ

เราจะเห็นว่า ความเชื่อของนักปราชญ์ในอดีตกับความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเอง แต่วิธีการในการอธิบายแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของอารยธรรมและองค์ความรู้ในยุคนั้น แม้กระนั้น ความเชื่อทางศาสนาก็ยังคงมีอยู่บ้าง เช่น เซ็นต์ ออกุสติน ( 354-430 BC) กล่าวว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิต เพราะนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสารอนินทรีย์ แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างสารอนินทรีย์ในขณะที่สร้างโลกนั่นเอง

ชีวิตกำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อ 3,500 ล้านปีก่อน หลังจากโลกเกิดมาได้ประมาณ 1,100 ล้านปี "ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร" แม้ว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์สมมติฐานได้ว่า ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ตาม ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วย เซลล์อย่างน้อย 1 เซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิต เซลล์ของแบคทีเรียมีองค์ประกอบภายในเพียงเล็กน้อยง่ายๆ (ไม่มีนิวเคลียส) ลักษณะเป็นเซลล์ชนิดแรกที่ปรากฏบนโลก หลังจากเซลล์แรกเกิดขึ้นแล้ว เซลล์ชนิดใหม่เกิดตามมาภายหลังโดยองค์ประกอบภายในเซลล์ซับซ้อนมากขึ้น ( มีนิวเคลียส ) จากนั้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์ที่มีนิวเคลียสเปรียบเทียบกับช่วงที่มีเซลล์ที่ปราศจากนิวเคลียส การเปลี่ยนแปลงของชีวิตแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยและช้ามาก

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

พัฒนาการของโลก
การเกิดของเมฆ
กำเนิดชีวิต
การเกิดสิ่งมีชีวิตของอริสโตเติล
การสูญพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์