สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันคนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เป็นปัจจัยให้ประชากรผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก ๗.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๐.๗ ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๕๓ และร้อยละ ๑๒.๖ ในปี ๒๕๕๕ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ๑๔.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๓ หรือ ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ สถานการณ์ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในอนาคต โดยสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมากและรวดเร็วนั้น มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาว่าจะใส่ใจดูแลผู้สูงอายุอย่างไร

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำงานด้วยใจรักจิตอาสา เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำงานเพื่อส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้ใส่ใจและมีความรู้ด้านสุขภาพเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจ จากคนในชุมชน ประกอบกับในปัจจุบันนี้ ในชุมชนกำลังประสบปัญหา คือ “ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น” และมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและทุพพลภาพระยะยาวเพิ่มขึ้น การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะ ทางกายและใจ สังคม ปัญญา แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับครอบครัว ชุมชน ด้วยความอบอุ่น ผูกผัน ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้ อสม.จึงควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี

“คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับ อสม. ทุกท่านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนเนื้อหาต้นฉบับจากกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| หน้าถัดไป »

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุที่ อสม. ควรรู้
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การทำกายบริหาร(ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ)
การบริหารร่างกายโดยใช้ไม้พลอง
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ
อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน , กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒ . กรกฎาคม ๒๕๕๔
  • สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คู่มือปฏิบัติงานการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับอาสาสมัคร , กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  • กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัยร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก , กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๙
  • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ , กรุงเทพฯ ๒๕๔๓
  • กองออกกำลังกาย กรมอนามัย คู่มือก้าวเดิน...เพื่อสุขภาพ , กรุงเทพฯ ๒๕๕๔
  • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ , กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗
  • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ , กรุงเทพฯ ๒๕๕๑
  • กรมสุขภาพจิต คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,กรุงเทพฯ ๒๕๕๕
  • สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คู่มือการดำเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ,กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์