ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กิดานัน มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย.กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535.
 • ฉลอง ทับศรี. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ตอนที่2).วารสารศึกษา-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10, 2(มิถุนายน-ตุลาคม ) : 84-100,2540.
 • ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ . ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2520.
 • ถนอมพร เลาหจรัสแสง. อินเทอร์เน็ต : เครือข่ายเพื่อการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ 26 (พฤศจิกายน 2541 – กุมภาพันธ์ 2542) : 55 – 66.
 • การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อ คุณภาพการเรียนการสอน.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน , 2544.
 • Designing e-Learning : หลักการออกแบบและสร้างเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
 • ทักษิณา สวนานนท์. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI). คอมพิวเตอร์รีวิว 3 (กันยายน) 2529: 56-67.
 • บุญชู ใจซื่อกุล. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาลที่เรียน จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีกลยุทธ์ในการออกแบบโปรแกรมควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนและสิ่งช่วยจัดมโนทัศน์. ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : 2537.
 • ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์. รายงานการศึกษาวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประเด็น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี , 2541.
 • วิชาการ, กรม. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.
 • สรรรัชต์ ห่อไพศาล.การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน .กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2544.
 • สุกรี รอดโพธิ์ทอง. เทคนิคการออกแบบบทเรียนแบบ Tutorial โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน . ครุศาสตร์ 16(มกราคม -มีนาคม) 2531 : 1-15.
 • สุขเกษม อุยโต. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาถ่ายภาพ หลักสูตรปริญญาตรี. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540.
 • อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์.คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน .กรุงเทพฯ : คราฟแมนเพรส, 2530.
 • Clark.,C.L. A Student’ guide to the internet. Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall,1966.
 • Driscoll,M. Defining Internet-Based and Web-Based Training. Performance Improvement. 36(4), April 1997 : 5-9.
 • Khan, B.H, (Ed.). Web- based instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technologies Publications, 1997.
 • McGreal, Rory. (1997)The Internet : a learning environment. Teaching and Learning at a Distance : What It Takes to Effectively Design, Deliver andEvaluate Programs. No. 71, (Fall 1997) : 67-74.
 • Parson, R. Type of the Web-based Instruction, 1997. [On-Line]. Available: http://www.oise.on/ca
 • Relan.A.and Gillani,B.B. Web - Based Instruction. Engelwood Cliffs. New Jersey : Educational Technology Publications,1997.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย