ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ

เนื้อหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตจัดเป็นสื่อแบบใหม่ ซึ่ง Rogers ได้ศึกษาคุณลักษณะของสื่อแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้ชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะสำคัญๆของสื่อแบบใหม่ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ

1. ลักษณะ Interactivity ของสื่อ แต่เดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโต้การสารระหว่าง 2 ฝ่ายนั้นจะมีอยู่แต่เฉพาะในการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าเท่านั้น ( Face-to-Face Communication ) หากเริ่มมีการใช้สื่อกลางแบบใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะ “ตอบโต้อย่างฉับผลันทันที” จะสูญหายไป แต่ในสื่อสมัยใหม่ใหม่ เช่น การใช้ E-mail Computer-Conference จะสามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดการตอบโต้ได้อย่างฉับพลันทันทีอาจจะทำให้มิติด้านกาละและเทศะของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

2. ลักษณะ Individualiz /Demassified แต่เดิมนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบสื่อมวลชนจะสร้างกลุ่มผู้รับสารแบบเป็น “มวลชน” (Massified) ขึ้นมาทุกคนจะดูรายการทุกอย่างเหมือน ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยิ่งนับวันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามกาละและเทศะที่ต้องการได้มากขึ้น ตัวอย่างง่าย ๆ ก็เช่นเครื่องอัดวิดีโอเทปการดูรายการเคเบิลทีวีแบบเสียเงินที่เลือกรายการดูได้เอง (Pay per view) แม้แต่ระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบที่ผู้เรียนด้วยตนเองในเวลาใดก็ได้ ณ สถานที่ไหนก็ได้ เป็นต้น

 

3. ลักษณะ Asynchronous natre of new communication คุณลักษณะประการหนึ่งของสื่อแบบใหม่ คือ สามารถจะแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ (asynchronize) โดยไม่มาเป็นกลุ่มก้อนเดียวตัวอย่างเช่น ลักษณะการให้ข่าวสารจะไม่มาเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันยาว ๆ ทีเดียว แต่จะมาแบบแยกเป็นส่วน ๆ เช่น ข่าวสั้นทุกชั่วโมง โดยที่ผู้รับสารจะต้องมาประกอบเอาเอง ลักษณะ hardware ของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน สามารถจะแยกซื้อเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยมาประกอบมาเพิ่มเติมภายหลังได้ นอกจากนั้นยังหมายความถึง ศักยภาพของสื่อ ที่สามารถจะเก็บรักษาข่าวสารข้อมูลเอาไว้ด้วย และวิธีการเก็บข่าวสารก็ยังสามารถแยกไว้ในที่ต่าง ๆ ได้ด้วย อรัญญา ม้าลายทอง (2539) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร และการใช้การสื่อสารผ่านระบุอินเทอร์เน็ตของพนักงานในกลุ่มบริษัทล้อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน) ได้สรุปประเภทของข้อมูลที่เกิดรับในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็นหัวข้อดังนี้

1. ข่าวสารทางธุรกิจ
2. บันเทิง
3. ข่าวสารท่องเที่ยว
4. กีฬา
5. ข่าวสารคอมพิวเตอร์
6. การศึกษา
7. อื่น ๆ

ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอของสื่อมวลชนไทยเป็นข้อมูลเดียวกับที่ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนออยู่บนช่องทางปกติ ตัวอย่างเช่น การเสนอข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์กองทพบกช่อง 5ประกอบด้วย

ข้อมูลด้านข่าวได้แก่ ข่าวสารในราชสำนัก ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววงการทหาร และข่าวกีฬา ข้อมูลความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย ข้อมูลบริการอื่นๆ ได้แก่ การเสนอข่าวของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

แถบเครื่องมือ (Navigational Menus)
สิ่งที่มองเห็นได้ (visual Cues)
เนื้อหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
การใช้ข้อความ
การใช้พื้นหลัง และสี
การใช้กราฟิก
ใช้เป็นภาพแผนที่
การใช้ภาพเคลื่อนไหว
การใช้วีดีทัศน์
การใช้เสียง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย