สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง

ความหมายของการทำแท้ง
การทำแท้งและกฎหมาย
สิทธิของแม่ : วิธีการของนักสตรีศึกษา
ข้อเท็จจริงทางศีลธรรมของการทำแท้ง
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้ง
ความเป็นคนเริ่มต้นเมื่อใดตามทัศนะของพุทธศาสนา
การทำแท้งคือการฆ่ามนุษย์ตามทัศนะพุทธศาสนา
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมการทำแท้ง
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

ความหมายของการทำแท้ง

คำว่า แท้ง การทำแท้ง ทำให้แท้งลูก ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Abortion แปลว่า แท้งลูก รีดลูก เกิดก่อนกำหนด ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แท้ง” ไว้ว่า หมายถึง สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด คลอดลูกโดยที่ทารกในครรภ์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือทารกในครรภ์ตาย

ในทรรศนะพระพุทธศาสนามิได้ใช้คำว่าการทำแท้งแต่ใช้คำว่า “ทำครรภ์ให้ตกไป” โดยมีพุทธพจน์ว่า “ภิกษุใดจงใจพรากชีวิตมนุษย์แม้แต่เพียงทำครรภ์ให้ตกไปย่อมไม่เป็นสมณะไม่ใช่ศากยบุตร” (วินย.4/144/195)

สาเหตุของการทำแท้ง

สาเหตุของการทำแท้งแบ่งได้เป็น 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

 1. แรงบีบคั้นจากสภาพของการดำรงชีวิต เช่น สภาพทางเศรษฐกิจหรือความอดอยาก แร้นแค้น การคุมกำเนิดผิดพลาด เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ในกรณีตั้งครรภ์ในวัยเรียน) เป็นต้น
 2. แรงบีบคั้นจากสภาพทางด้านจิตวิทยา เกิดจากค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมระหว่างเพศ ส่วนมากเกิดจากการตั้งครรภ์ที่สังคมไม่ยอมรับ
 3. เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาที่จะมีต่อเด็กที่คลอดออกมา เช่น เด็กอาจพิการ ติดโรคร้าย เป็นต้น

 

การแท้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. แท้งเอง (Spontaneous abortion) หมายถึง การแท้งที่เกิดจากเหตุต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำโดยตั้งใจจะให้เกิดการแท้งซึ่งเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ
  - การแท้งที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของไข่หรือตัวอ่อน พวกนี้มักเป็นการแท้งในครรภ์เดือนแรกๆ หรือไม่เกิน 12 สัปดาห์
  - การแท้งในรายที่เด็กยังมีชีวิตและไม่มีความผิดปกติ แต่แท้งเพราะความไม่สมบูรณ์ของมดลูกหรือสภาพแวดล้อม เช่น ปากมดลูกปิดไม่ได้ (Incompetent cerix) หรือมารดามีไข้สูง ฯลฯ
 2. การทำแท้ง (Induced abortion) เป็นการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่กระทำขึ้น ถ้ามองในแง่ของ กฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  - การทำแท้งโดยถูกต้องกฎหมาย (Legal abortion) หรือการทำแท้งเพื่อรักษา (Therapeutic abortion) ซึ่งหมายถึงการทำแท้งในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยแพทย์ ประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 305 ระบุเอาไว้ว่า การทำแท้งไม่ถือว่าเป็นความผิดเมื่อประกอบด้วยองค์ 3 ประการต่อไปนี้ครบถ้วนคือ สตรีที่ตั้งครรภ์นั้นยินยอม การทำแท้งนั้นกระทำโดยแพทย์ และมีความจำเป็นต้องทำ เช่น เหตุผลด้านสุขภาพของสตรี สตรีตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืนหรือเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปีตั้งครรภ์เพราะถูกชำเราแม้จะโดยความสมัครใจของเด็กนั้นก็ตาม และสตรีนั้นตั้งครรภ์เพราะถูกล่อล่วงหรือบังคับให้ค่าประเวณีหรือเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีตั้งครรภ์เพราะถูกชักนำให้ค้าประเวณี แม้ว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมก็ตาม

  - การทำแท้งโดยผิดกฎหมาย (Illegal abortion) คือการทำแท้งโดยไม่มีกฎหมายอนุญาตหรือเป็นการทำแท้งที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายอาญาระบุไว้ ผู้ประกอบการทำแท้งส่วนมากไม่ใช่แพทย์และมีวิธีการทำที่ไม่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดอันตรายแก่หญิงที่ไปรับบริการมากจนอาจเสียชีวิต เช่น บีบนวด ใช้ยาขับเลือดใช้วิธีฉีดของเหลวบางอย่างเข้ามดลูกผ่านทางสายยาง ฯลฯ

สุชาดา รัชชูกูล (2541: 91-2) ได้รวบรวมวิธีการทำแท้งหรือวิธีการทำให้แท้งลูกในรูปแบบต่างๆ ไว้ 7 วิธี ดังนี้

 1. การกินยาหรือฉีดยาขับเลือด เป็นการใช้ยาเข้าไปกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวเพื่อขับเอาตัวอ่อนออกมา
 2. วิธีบีบหรือเค้นมดลูก เป็นการใช้แรงกดจากภายนอกกระทำต่อตัวมดลูกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบีบตัว ขับเอาทารกในโพรงมดลูกออกมา
 3. การฉีดสารหรือวัตถุเข้าไปในโพรงมดลูก โดยใส่สายยางที่ใช้สวนปัสสาวะสอดเข้าไปในโพรงมดลูก โดยผ่านทางช่องคลอด เพื่อกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิด เป็นการขับเด็กออกมา หรืออาจใส่สายยางแล้วเติมน้ำยาเข้าไป ซึ่งเป็นน้ำยาที่มีฤทธิ์แรงหรือมีความเข้มข้นสูง
 4. การใช้ฮอร์โมนฉีดเข้าโพรงมดลูกหรือเหน็บช่องคลอด
 5. การขูดมดลูก วิธีการจะใช้เครื่องมือขยายปากมดลูกให้เปิดกว้างแล้วใส่เครื่องมือเข้าไปในโพรงมดลูก แล้วค่อยๆ ขูดเอาเนื้อเยื่อต่างๆ ออกมาจนหมด
 6. การใช้เครื่องดูด นิยมเรียกว่า การปรับประจำเดือน เครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายกระบอกเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ มีตัวปรับความดันและหัวต่อสำหรับสอดเข้าไปในโพรงมดลูกเพือ่ดูดเอาตัวอ่อนออกมา
 7. การฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้าโพรงมดลูก โดยผ่านทางหน้าท้อง กรรมวิธีเริ่มจากการฉีดยาชาเข้าผิวหนังบริเวณหน้าท้อง แล้วใช้เข็มเจาะผ่านทะลุเข้าไปในมดลูกดูดเอาน้ำคร่ำออกมาจำนวนหนึ่ง แล้วฉีดน้ำเกลือเข้มข้นจำนวนเท่ากันเข้าไปแทน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย