Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์

       ในที่นี้จะกล่าวถึงทรรศนะของพุทธศาสนาที่มีต่อจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน ที่จริงสมัยพุทธกาลยังไม่เคยมีจริยศาสตร์ดังกล่าวนี้ ถึงกระนั้น เราอาจจะประมวลท่าทีของพุทธศาสนาได้จากหลักฐานดั้งเดิมที่มีต่อลัทธิต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล และจากคำสอนที่เป็นจุดยืนของพุทธศาสนาเอง โดยนำท่าทีดังกล่าวนี้มาประมวลเป็นทรรศนะที่มีต่อจริยศาสตร์ปัจจุบัน และเข้าใจว่าผลพลอยได้จากวิธีการดังกล่าวนี้จะถือว่าเป็นการเปรียบระหว่างพุทธจริยศาสตร์กับจริยศาสตร์ปัจจุบันไปในตัวด้วย

จริยศาสตร์ปัจจุบันที่จะนำมาศึกษาร่วมกับพุทธศาสนาคือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม และจริยศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ เท่านั้น และเป็นการศึกษาพอให้เห็นในภาพกว้าง ในบางแง่มุม ส่วนรายละเอียดที่เป็นวิชาการมากกว่านี้ จะต้องใช้เวลาศึกษาและอาศัยหลักฐานวิชาการมากกว่านี้ ซึ่งก็หวังว่า จะได้แนวทางสำหรับการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้นในโอกาสต่อ ไป

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com