ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ทัพทัน

       ชื่อ “ทัพทัน” ปรากฎในพงศาวดารในสมัยกรุงธนบุรี โดยกองทัพไทยที่มีเจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาราชสุภาวดี และเจ้าพระยารามัญวงศ์ เป็นนายทัพ ทำการขับไล่ทหารพม่าที่มีนายทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจากเมืองกำแพงเพชรมาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหารพม่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทำการรบพุ่งโจมตีจนฝ่ายพม่าแตกพ่ายไปชาวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทัพทัน” จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอทัพทันในปัจจุบัน

อำเภอทัพทัน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ มีชีวิตเรียบง่าย ที่ตั้งของอำเภออยู่บริเวณทางทิศเหนือของจังหวัดอุทัยธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3o13 ระยะทาง 19 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลทัพทัน แต่เดิมเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทัพทันตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เดิม เทศบาลตำบลทัพทันมีพื้นที่ 7.70 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาได้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ให้สภาตำบลทัพทันและสภาตำบลหนองหญ้าปล้องยุบรวมกัน

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเขตพื้นที่ โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 108 ง ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 รวม 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 57.97 ตารางกิโลเมตร จนถึงปัจจุบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย