ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ข้อมูลโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
การออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิ
ประติมากรรมรูปยักษ์ (GIANT SCULPTURES)
ความหมายของการกวนเกษียรสมุทร
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center)
ระบบสายพานลำเลียง
หลังคาผาใยสังเคราะห์ (FABRIC MEMBRANE ROOF)

ระบบสายพานลำเลียง

กระเป๋าสัมภาระเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการเดินทาง การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง กระเป๋าของผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วยความถูกต้อง และแม่นยำทั้งยังต้องนำกระเป๋าสัมภาระไปผ่านการตรวจวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัย ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าจึงได้รับการจัดตั้งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการท่าอากาศยาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 22 กิโลเมตร และสามารถรองรับการขนส่งกระเป๋าของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ได้ทุกแบบของเครื่องบินจนถึงเครื่องบิน ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Super Jumbo หรือ A-380

การจัดหน่วยของฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ มีส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเป็นส่วนงานหลักในการดำเนินการ อันประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานปฏิบัติการอาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า และเครื่องชั่งน้ำหนักในขั้นตอนการตรวจบัตร โดยสาร รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือ ขนาดเกินพิกัดที่กำหนด งานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระมีหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า ทั้งขาเข้าและขาออก ดำเนินการกับกระเป๋าของผู้โดยสารที่มาเช็คอินก่อนเวลา งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบรับผิดชอบ ดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ เช่นเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น

 

งานศูนย์ควบคุมระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ เป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถเปิด-ปิด ตลอดจนเฝ้ามองระบบว่ามีกระเป๋าติดหรือขัดข้องที่ตำแหน่งใด ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระยังมีวิศวกรและนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และงานธุรการให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ

  1. ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาออก
  2. ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า

ภาพรวมระบบจัดการกระเป๋าสัมภาระขาออก

ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาออกแบ่งเป็น 2 ชุดที่เหมือนกันคือ ชุดตะวันออกและชุดตะวันตก การออกแบบให้แยกเป็น 2 ชุดนี้ จะช่วยลดปัญหาเมื่อเกิดขัดข้องและทำให้แต่ละชุดทำงานได้อย่างอิสระและอ่อนตัวได้ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาออก หมายถึง การจัดการกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขาออก และรวมถึงกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) เริ่มจากบริเวณชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสารจะมีเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร จำนวน 10 เกาะ (Island) แต่ละเกาะแบ่งออกเป็น 2 แถว (Row) และแต่ละแถวประกอบด้วย ดังนั้นรวมมีเช็คอินเคาน์เตอร์ทั้งหมด 460 เคาน์เตอร์ ซึ่ง 100 เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าเช็คอิน เมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจบัตรโดยสารและนำกระเป๋าวางลงบนสายพานเครื่องชั่งน้ำหนัก และพนักงานตรวจบัตรโดยสารจะติดแผ่นป้าย Bag Tag ที่กระเป๋า กระเป๋าจะถูกส่งตามสายพานไปยังชั้น 3 ด้านสายพาน Transport conveyor หลังจากนั้นจะถูกส่งผ่านชั้น 2 ไปยังชั้น 1 ด้วยสายพานจำนวน 4 lines กระเป๋าสัมภาระขาออกจะถูกตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX ถ้าตรวจไม่ผ่านจะถูกส่งเข้าไปตรวจอีกในห้องตรวจสอบกระเป๋า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็จะถูกส่งไปยัง Make up carousel ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ...ชุด เพื่อให้สายการบินขนส่งกระเป๋าไปยังเครื่องบินต่อไป สำหรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง จะถูกขนมาเครื่องบิน แล้วนำมาวางลงสายพาน Transfer ซึ่งมีอยู่ฝั่งละ 4 lines กระเป๋าสัมภาระจะถูกส่งไปยังสายพาน เพื่อจะไปตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยัง Make up carousel เหมือนกับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขาออก นอกจากนี้ยังมี Re-check-in counter ที่บริเวณชั้น 2 สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ มายังเที่ยวบินภายในประเทศ

ภาพรวมการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า

ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า เริ่มจากพนักงานของสายการบินขนกระเป๋าจากเครื่องบินมายังสายพานขาเข้าที่ชั้น 1 กระเป๋าสัมภาระจะถูกส่งขึ้นไปยังแท่นหมุนรับกระเป๋าขาเข้า ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าที่ชั้น 2 ซึ่งมีทั้งหมด 22 ชุด แบ่งออกเป็น แท่นหมุนรับกระเป๋าผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 5 ชุด แท่นหมุนรับกระเป๋าผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 17 ชุด แท่นหมุนรับกระเป๋าชุดสุดท้ายมีความยาวเป็นพิเศษและมีสายพานป้อนจำนวน 2 เส้น เพื่อรองรับกระเป๋าจากเครื่องบิน A-380 ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระทั้งหมด จะอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมระบบที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ตรวจสอบการทำงานของระบบว่า มีกระเป๋าติดขัดที่ใดในระบบ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใดขัดข้อง และสามารถพิมพ์รายงานสถานภาพของระบบ ตลอดจนบันทึกประวัติการทำงานของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย