ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ข้อมูลโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
การออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิ
ประติมากรรมรูปยักษ์ (GIANT SCULPTURES)
ความหมายของการกวนเกษียรสมุทร
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center)
ระบบสายพานลำเลียง
หลังคาผาใยสังเคราะห์ (FABRIC MEMBRANE ROOF)

ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
(Public Transportation Center)

ศูนย์การขนส่งสาธารณะเป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมการขนส่งประเภทต่างๆ และกิจกรรมการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหาการแออัดและความคับคั่งของการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร อีกทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีของระบบขนส่งภายในท่าอากาศยาน ทั้งนี้ทอท.จะจัดรถโดยสาร ให้บริการรับ-ส่ง (Airport Shuttle Bus) ให้บริการผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระหว่างศูนย์ขนส่งสาธารณะไปยังอาคารผู้โดยสารและสถานที่สำคัญใน ท่าอากาศยาน โดยไม่คิดค่าบริการ

การแบ่งพื้นที่ในศูนย์การขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย

 • พื้นที่สถานที่จอดรถโดยสาร จำนวน 262 คัน
 • พื้นที่รถ Limousine จำนวน 304 คัน
 • พื้นที่บริการรถเช่า จำนวน 397 คัน
 • พื้นที่รถแท็กซี่สาธารณะ จำนวน 396 คัน
 • สถานีบริการเชื้อเพลิง มีผู้ประกอบการ 2 ราย
 • ร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ

กิจกรรมให้บริการรถ Airport Bus

Airport Bus เป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ซึ่งเน้นให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ทำงานในทสภ. และบุคคลทั่วไปโดยเป็นการให้บริการตามปกติจากศูนย์การขนส่งฯ ไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ดังนี้

ขสมก. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเส้นทางรถโดยสารประจำทางจำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

1) สายทสภ.-มีนบุรี
2) สายทสภ.-แฮปปี้แลนด์
3) สายทสภ.-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
4) สายทสภ.-บางนา
5) สายทสภ.-สมุทรปราการ
6) สายทสภ.-ท่าอากาศยานกรุงเทพ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

1) กรุงเทพ (เอกมัย) - บางคล้า
2) กรุงเทพ (จตุจักร) - ชลบุรี
3) กรุงเทพ (จตุจักร) - เมืองพัทยา
4) กรุงเทพ (จตุจักร) - แหลมฉบัง
5) กรุงเทพ (จตุจักร) - บางคล้า
6) กรุงเทพ (จตุจักร) - เขาหิน-สระแก้ว
7) กรุงเทพ (จตุจักร) - บ้านฉาง-ระยอง
8) กรุงเทพ (จตุจักร) - จันทบุรี
9) กรุงเทพ (จตุจักร) - ตราด
10) สายทสภ.- เมืองพัทยา
11) สายทสภ.- ตลาดโรงเกลือ
12) สายทสภ.-หนองคาย

กิจกรรมให้บริการรถ Public Taxi

ทอท.ได้จัดให้มีศูนย์รถ Taxi ภายในบริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. ซึ่งผู้ประกอบการรถ Taxi สามารถเข้ามาให้บริการได้ อย่างเสรี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • สภาพรถ Taxi ที่เข้ามาให้บริการต้องเป็นรถที่มีสภาพดี และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี (นับตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรก)
 • ผู้ขับรถ Taxi จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ ทอท. และกรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยได้รับประกาศนียบัตรการอบรมก่อนจึงจะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ.ได้

กิจกรรมให้บริการรถ Car Rent

ผู้ประกอบการรถเช่าที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ณ ทสภ. ให้เสนอแผนธุรกิจให้ ทอท.จะพิจารณาผู้ประกอบการแยกประเภทได้ดังนี้

 • ผู้ประกอบการรถเช่าประเทศ International Brand ต้องเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับโลก มีบริการที่ดีเยี่ยม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ราย
 • ผู้ประกอบการประเภทรถเช่า รายย่อยจะต้องรวมกลุ่มกันเข้ามาประกอบการกิจการร่วมกัน

กิจกรรมให้บริการ Limousine

ได้มีการกำหนดให้สัมปทานสิทธิบัตรกับผู้ประกอบการให้การบริการรับส่งผู้โดยสารประเภทรถ Limousine จำนวน 3 ราย

 • ทอท.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย โดยวิธีการประมูลซึ่งผู้ประกอบการที่จะยื่นเสนอในแต่ละราย จะต้องมีรถให้ บริการ 2 ประเภท คือ Premium และ Standard โดยให้บริการในประเภท Standard โดยมีเงื่อนไขและคุณลักษณะของรถที่ให้บริการ ในแต่ละประเภท Premium จำนวน 30-40 คัน และรถที่ให้บริการในประเภท Standard จำนวน 100-130 คัน โดยมีเงื่อนไขและคุณลักษณะของรถที่ให้บริการในแต่ละประเภท ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด อาทิ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดรถให้ใช้ก๊าซ NGV อย่างน้อย ร้อยละ 50 ต้องจัดให้มีระบบติดตามรถ เช่น GPS หรือ RFID ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น
 • ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เป็นผู้ดำเนินการรถ Limousine รายแรก โดยกำหนดจำนวนรถที่ให้บริการไม่เกิน 100 คัน และไม่อนุญาตให้ บกท. ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่ง ทอท.จะต้องเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนจาก บกท.เช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการเอกชน รายอื่นตามอัตราส่วน ทั้งนี้ในกรณีที่ บกท.ไม่ดำเนินการกิจการรถ Limousine เองให้ ทอท.สรรหาผู้ประกอบการรายที่ 3 มาประกอบกิจการ หรือหากไม่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการเพิ่มเติมแล้ว ก็สามารถนำจำนวนรถที่ได้จัดสรรให้กับ บกท.ในเบื้องต้นมาแบ่งสรรให้กับ ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ในจำนวนที่เท่านั้น โดยคิดค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนรถที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมให้บริการรถ Airport Express

Airport Express เป็นรถโดยสารปรับอากาศสำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินจากอาคารผู้โดยสารไปยัง จุดหมายปลายทางที่เป็น โรงแรมชั้นนำ ของกรุงเทพมหานคร (ไป-กลับ) โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) หรือเอกชนทุกรายมีสิทธิในการประกอบการเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการหลายราย กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาดำเนินการเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลางตามที่กำหนดไว้ ในเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทาง Airport Express ไว้ จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้

1) สาย ทสภ. - มีนบุรี
2) สาย ทสภ. - หัวลำโพง
3) สาย ทสภ. - บางลำพู
4) สาย ทสภ. - ถนนวิทยุ (ช่วง ทสภ. - สุขุมวิท (นานาเหนือ)
6.กิจกรรมให้บริการรถ Shuttle Bus

ทอท.จะพิจารณาจัดจำนวนรถโดยสารบริการ รับ-ส่ง ภายในท่าอากาศยาน หรือ Airport Shuttle Bus ตามปริมาณความต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ จะจัดรถให้บริการชั่วโมงเร่งด่วนมากกว่าช่วงเวลาปกติ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางที่จะให้บริการไว้ 3 เส้นทางดังนี้ Route A1 ระยะทาง 10.60 ก.ม. Route A2 ระยะทาง 10.030 ก.ม. Route P ระยะทาง 8.70 ก.ม. 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย