Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง

       ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยากคือการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนช่วงที่มนุษย์จะมีการบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร จำเป็นต้องอาศัย หลักฐานโบราณทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ อาศัยประสบการณ์และความชาญฉลาดด้านจินตนาการของผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ ชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น

หลักฐานหรือซากวัตถุทางวัฒนธรรมที่นักโบราณคดีใช้(หลักฐานทางโบราณคดี)มักเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้น ถูกสร้างขึ้นและฝังอยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น้ำเป็นส่วนมาก นักโบราณคดีได้พัฒนาวิธีการศึกษาของตนอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการตีความเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ อันเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนนั้น ๆ

ตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนโคกพลับ
สภาพชีวิตของคนในชุมชนโบราณโคกพลับ
สิ่งที่ขุดค้นพบที่โคกพลับ ตำบลโพหัก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com