ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้

อุทิศ สังขรัตน์

ท้องถิ่นภาคใต้ : อาณานิคมแห่งรัฐ และตัวตนของท้องถิ่น
พื้นที่ความทรงจำ : ภาพประกอบสร้าง กับ ศูนย์กลางที่เปลี่ยนไป
พื้นที่ความทรงจำ : ปฏิบัติการทางสังคม
จาก “พื้นที่ความทรงจำ” สู่ “พื้นที่และชุมชนประวัติศาสตร์”
พื้นที่อันเป็นปริมณฑลของความศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคม
พื้นที่อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
พื้นที่อันเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชน
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

  • เขมิกา หวังสุข. (2550). ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ภาคใต้. สงขลา : ขวัญใจการ พิมพ์.
  • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.(2534) วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ). (2543). ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิดและหลักการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
  • ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2548). อ่านวัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน.
  • เยาวนุช เวศร์ภาดา.(2545). วาทกรรมความรู้ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาอุทยานการศึกษา-หมู่บ้านวัฒนธรรมเขาขุนศรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • อมรา ศรีสุชาติ. (2542). “ชุมชนแรกเริ่มในสมัยประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์รัฐ
  • โบราณภาคใต้” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 5. กรุงเทพฯ :สยามเพรสแมนเนจเม้นท์.
  • อรรถจักร สัตยานุรักษ์, http://www.bangkokbinews.com : สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2553
  • J.D. Legge.(1992). “The Writing of Southeast Asian History”, : In Nicholas Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast Asia Volume One : From Early Times to c 1550. Cambridge : Cambridge University Press. Maurice Halbwach. (1983) Pierre Nora . (1984)
  • Sempronius Assellio, อ้างใน Donald R. Kelly.(1998). Faces of History : Historical Inquiry from Herodotas to Herder. New Haven and London : Yale University Press.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย