ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ

ประเพณีการเคารพของทหารเรือ

แต่เดิมมานั้นกระทำด้วยวิธีการหลายอย่าง แต่ส่วนมากถือหลักว่าเป็นการแสดงออกในเบื้องต้นอย่างเปิดเผยว่า ไม่มีอาวุธอะไรถืออยู่ในมือโดยการแบมือ

ต่อมาในปี ค.ศ.1882 อังกฤษได้กำหนดระเบียบการทำวันทยหัตถ์สำหรับทหารเรือขึ้นโดยแบมือเหยียดตรงยกขึ้นแตะที่ขอบหมวกหรือกะบังหมวก ปัจจุบันนี้การกระทำความเคารพซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นการแสดงท่าทางที่สง่าผ่าเผย มีวินัยและความสามัคคีอันดี เป็นการให้เกียริแก่เครื่องแบบและหน้าที่รับใช้ชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการคารวะและมารยาทอันดีระห่วางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกด้วย

การถอดหมวก ทหารในเครื่องแบบจะถอดหมวกทำความเคารพแก่ผู้ใดมิได้ ยกเว้นในกรณีการทำพิธีทางศาสนา การเข้าไปในสถานที่เคารพ การกราบไหว้พระพุทธรูป หรือพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น

การเดินในที่โล่งแจ้งจะต้องสวมหมวกเสมอ จะถอดหมวกได้ต่อเมื่อนั่งลง เช่น บนดาดฟ้า เก้าอี้ขณะรับประทานอาหาร ทั้งนี้ มิได้หมายถึงการนั่งยานพาหนะระหว่างเดินทาง เพื่อสะดวกต่อการแสดงความเคารพด้วย

ทหารที่ถูกทำโทษ จะต้องถอดหมวกเพื่อแสดงความรับผิดและเคารพต่อผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงทัณฑ์
ปัจจุบันนี้ทำวันทยาวุธด้วยกระบี่ กระทำจาก 2 โอกาส คือ

ก. ทำจากท่าบ่าอาวุธ ทำเป็น 2 จังหวะ คือ

จังหวะที่ 1 มือขวายกกระบี่ขึ้นข้างบน หันคมไปทางซ้ายให้มือขวาอยู่เสมอคางนิ้วหัวแม่มือวางทาบตามแนวสันด้ามกระบี่ นิ้วนอกนั้นกำด้ามกระบี่
แสดงถึงการร้องเชิญหรือแสดงคารวะแก่ผู้มีอาวุโสและเป็นการออกคำสั่ง “ขวา (ซ้าย) ระวัง วันทยาวุธ”

จังหวะที่ 2 ลดกระบี่ไปทางหน้า ปลายกระบี่เฉียงลงล่างสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ มือขวาอยู่ข้างขาขวา นิ้วหัวแม่มือแนบอยู่กับด้ามกระบี่และอยู่ข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้ายเหยียดขาขวาเต็มที่
เป็นการแสดงถึงการยินยอมหรือเป็นผู้น้อย

ข. ทำจากท่าซึ่งกระบี่สวมในฝัก

เมื่อมีคำบอกว่า “ขวา (ซ้าย) ระวัง” ให้ทำท่าบ่าอาวุธ เมื่อมีคำบอกวันทยาวุธ “ให้ทำท่าวันทยาวุธเช่นเดียวกับข้อ 1“
การเคารพระหว่างเรือคงปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเคารพ พ.ศ.2478 ตอนที่ 2 มาตรา 8 หัวข้อการเคารพในเรือใหญ่ ข้อ 3. (4) ดังนี้
“เรือใหญ่ซึ่งชักธงประจำเรือตามปกติ และจะมีธงนายเรือชั้นใดด้วยก็ตามให้ทำการเคารพซึ่งกันและกัน และการที่เรือใดจะต้องทำการเคารพซึ่งกันและกันก่อน หรือหลังอย่างใดให้ปฏิบัติดังนี้”

ก. เรือชั้นที่ 3 เคารพเรือพระที่นั่ง เรือชั้นที่ 1 และเรือชั้นที่ 2 ก่อน
ข. เรือชั้นที่ 2 เคารพเรือพระที่นั่ง กับเรือชั้นที่ 1 ก่อน
ค. เรือชั้นที่ 1 เคารพเรือพระที่นั่ง ก่อน
ง. เรือชั้นเดียวกัน ให้เรือที่ผู้บังคับการเรือมียศน้อยกว่า เคารพเรือที่ผู้บังคับการเรือมียศสูงหรืออาวุโสกว่า ถ้าผู้บังคับการเรือมียศเสมอกัน ให้ต่างฝ่ายต่างทำการเคารพพร้อม ๆ กัน
จ. เรือช่วยรบ ถึงจะอยู่ในระดับชั้นสูงกว่าเรือรบก็ตาม ให้ทำการเคารพเรือพระที่นั่งและเรือรบก่อนเสมอไป

การทำความเคารพด้วยกระบี่ตามประวัติกล่าวว่าในสงครามครูเสดระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11–13 ชาวคริสเตียนได้สลักไม้กางเขนไว้ที่โกร่งดาบ ก่อนทำการรบจึงมีประเพณีจูบด้ามดาบ เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครอง

การเคารพด้วยนกหวีดเรือ
การกระทำความเคารพท้ายเรือ
ประเพณีการเคารพของทหารเรือ
การเคารพระหว่างเรือต่อเรือ
การยิงสลุต
การอวยพรระหว่างเรือ
พิธีวางกระดูกงูเรือ
พิธีปล่อยเรือลงน้ำ
พิธีรับมอบเรือ
พิธีขึ้นระวางประจำการ
พิธีฉลองเรือในต่างประเทศ
พิธีสวนสนามทางเรือ
พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
พิธีข้ามอีเควเตอร์
พิธีปลงศพในทะเล
การตั้งชื่อเรือ
การไว้ทุกข์ของเรือ
การชักหวูดเรือ
การสละเรือใหญ่
การประดับเหรียญตราที่อกซ้าย
การตีระฆังเรือบอกเวลา
ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ
ทางขึ้นลงเรือใหญ่
การขึ้นลงเรือใหญ่
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรือเล็ก
เครื่องแบบทหารเรือ
วิธีซ่อนทรัพย์ในเรือ
ทำไมภายในห้องเรือรบสมัยโบราณจึงทาสีแดง
ช่องกระจก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย