ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรือเล็ก

ก. สำหรับเรือเล็กมีระเบียบปฏิบัติเท่าที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1) ทหารในเรือกระเชียงต้องแสดงกิริยาวาจาให้เรียบร้อย
2) ห้ามเอนอิงยกเท้าขึ้นบนกราบเรือ ห้ามนั่งบนกราบเรือ ห้ามอ่านหนังสือในเรือ
3) ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใด เว้นแต่ระยะทางไกล แต่ก็ต้องได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว
4) สิ่งใดที่อาจนั่งทำได้ ห้ามยืนทำ
5) เมื่อนั่งในเรือกระเชียง ถ้าคลื่นซัดเข้าเรืออย่าลุกหนี หรือหลบหลีกจะทำให้เรือล่ม
6) เมื่อบรรทุกของลงเรือต้องวางอย่าให้เกะกะกีดขวางการทำงาน และต้องบรรทุกให้ท้ายเยบกว่าหัวเล็กน้อย เว้นที่ไว้สำหรับวิดน้ำไปด้วย
7) เวลานำเรือไปที่บันไดหรือนำไปผูกท้ายเรือหรือผูกบุม ห้ามสาวเรือไป ต้องตีกระเชียงไปเสมอ
8) ห้ามนำเรือผูกที่บันได เพราะเกะกะกีดขวางเรือที่จะมาเทียบ และอาจกระทบกระแทกกับบันไดชำรุดได้
9) นายทหารต้องรับผิดชอบในความประพฤติตลอดจนเครื่องแต่งกายของทหาร และต้องกวดขันการตีกระเชียงให้ถูกต้อง

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ต้องปฏิบัติตามคู่มือเรือเล็กว่าด้วยเรือกระเชียงทุกประการ

ข. การเคารพในเรือกระเชียง มี 3 แบบ คือ ตั้งกระเชียง (สำหรับเรือกระเชียงช่อง) หยุดกระเชียง และแลขวาหรือแลซ้ายเฉย ๆ จะเคารพบุคคลชั้นใดหรือวัตถุใดด้วยวิธีใดนั้น ศึกษาดูได้จากข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ และการเคารพนั้นให้กระทำในเมื่อแลเห็นชัดเจนด้วยสายตาปกติ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตก

ค. การขานตอบระหว่างเรือเล็กกับเรือใหญ่ ให้ปฏิบัติระหว่างดวงอาทิตย์ตก ถึงดวงอาทิตย์ขึ้น เมื่อเรือเล็กผ่านเรือใหญ่ ยามเรือใหญ่จะตะโกนถามว่า “โบด อฮอย” (Boat Ahoy) ให้เรือเล็กขานตอบดังนี้

ถ้าผู้ที่มาในเรือกระเชียง
พระบรมวงศานุวงศ์ ตอบว่า “แสตนดาร์ด” (Standard)
นายพลเรือ ตอบว่า “แฟลก” (Flag)
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตอบว่า “ผู้บัญชาการ”
แม่ทัพเรือ ตอบว่า “ทัพเรือ”
รอบผู้บัญชาการทหารเรือ ตอบว่า “รองผู้บัญชาการ”
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตอบว่า “กองเรือยุทธการ”

หมวดเรือ หมวด
ผู้บังคับ กองเรือ ตอบว่า “กอง เรือ………”
หมู่เรือ “หมู่
ผู้บังคับการเรือ ตอบว่า ตอบชื่อเรือลำนั้นเช่น ผบ.เรือแม่กลอง
ตอบว่า “แม่กลอง”
นายทหารสัญญาบัตร ตอบว่า “อาย-อาย” (Aye-Aye)
ผู้อื่นนอกจากนายทหารสัญญาบัตร ตอบว่า “โน-โน” (No-No)
ถ้าผ่านไปไม่แวะจะเป็นนายทหาร
ชั้นใดก็ตามอยู่ในลำนั้น ตอบว่า “พาสซิ่ง” (Passing) เท่านั้น
คำว่า “ฮิฟทู” (Heave-to) หมายความว่า “ให้หยุด” ไม่ให้เข้ามาใกล้เรือใหญ่
คำว่า “คัมอะลองไซด์” (Come Along Side) หมายความว่า “ให้เข้ามาได้”

ง. มรรยาทอื่น ๆ ในเรือเล็กที่ควรทราบ

1) การทำความเคารพระหว่างเรือเล็กด้วยกัน จะต้องปฏิบัติเมื่อเรือทั้งสองผ่านกันในระยะใกล้พอสมควร เรือที่มีอาวุโสน้อยจะต้องทำความเคารพก่อน และผู้มีอาวุโสสูงต้องรับการเคารพ
2) เรืออาวุโสต่ำจะแล่นผ่านขึ้นหน้าเรือหรือตัดหน้าใกล้เรือที่มีอาวุโสสูงไม่ได้ นอกจากในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
3) การทำความเคารพนายทหารในเครื่องแต่งกายพลเรือน ให้กระทำด้วยการทำวันทยหัตถ์แต่อย่างเดียว
4) ขณะชักธงขึ้นธงลงต้องทำความเคารพด้วยการหยุดกระเชียง ถ้าเป็นเรือยนต์ต้องปลดคลัตช์
5) ในการเข้าเทียบท่าหรือบันได เรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยต้องให้ความสะดวกต่อผุ้มีอาวุโสสูง โดยการเปิดทางให้และไม่พยายามตัดหน้า แซง เบียดหรือทำไม่รู้ไม่ชี้ต่อการเข้าเทียบของเรือผู้มีอาวุโสสูง
6) เรือเล็กที่มารอรับคนจะต้องคอยอยู่ในบริเวณนั้น โดยไม่กีดขวางการเข้าเทียบจากเรืออื่น ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งควบคุมท่า หรือที่จอดเรือนั้นโดยถูกต้องแล้ว
7) ถ้ามีนายทหารหรือข้าราชการมาในเรือยนต์หรือเรือกระเชียง เมื่อมีการยิงสลุตเป็นเกียรติแก่ผู้ที่มาในเรือยนต์หรือเรือกระเชียงให้นายท้ายหยุดเรือลอยลำ ผู้มารับการสลุตจะยืนขึ้นหันหน้าไปทางเรือยิงสลุต และหลังจากสลุตแล้วจึงทำความเคารพรับการสลุต

การเคารพด้วยนกหวีดเรือ
การกระทำความเคารพท้ายเรือ
ประเพณีการเคารพของทหารเรือ
การเคารพระหว่างเรือต่อเรือ
การยิงสลุต
การอวยพรระหว่างเรือ
พิธีวางกระดูกงูเรือ
พิธีปล่อยเรือลงน้ำ
พิธีรับมอบเรือ
พิธีขึ้นระวางประจำการ
พิธีฉลองเรือในต่างประเทศ
พิธีสวนสนามทางเรือ
พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
พิธีข้ามอีเควเตอร์
พิธีปลงศพในทะเล
การตั้งชื่อเรือ
การไว้ทุกข์ของเรือ
การชักหวูดเรือ
การสละเรือใหญ่
การประดับเหรียญตราที่อกซ้าย
การตีระฆังเรือบอกเวลา
ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ
ทางขึ้นลงเรือใหญ่
การขึ้นลงเรือใหญ่
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรือเล็ก
เครื่องแบบทหารเรือ
วิธีซ่อนทรัพย์ในเรือ
ทำไมภายในห้องเรือรบสมัยโบราณจึงทาสีแดง
ช่องกระจก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย