สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประวัติศาสตร์สังคม

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทำไมไม่เขียนประวัติศาสตร์สังคม
การขึ้นมาของประวัติศาสตร์สังคม
ประวัติศาสตร์วิพากษ์
โศกนาฏกรรมของประวัติศาสตร์ (Tragedy of history)
ประวัติศาสตร์กับความจริงทางสังคม (History and social reality)
ปฏิกิริยาต่อประวัติศาสตร์สังคม
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • เกษียร เตชะพีระ (2532), "หางเปียในประวัติศาสตร์ไทย" รายงานจากห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยคอร์แนล 2532.
 • กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร(2519) "การศึกษาประวัติศาสตร์ของสกุลดำรงราชานุภาพ" ใน ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทย ชาญวิทย์ เกษตรศิริและสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ กรุงเทพฯ, พิฆเนศ, 2519.
 • ชัย เรืองศิลป์ (2519) ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคม กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์เรืองศิลป์.
 • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา(2528) เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต กรุงเทพ, สร้างสรรค์, 2528.
 • ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (2531), "ทำไมพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ไม่ทรงสั่งน้ำมูก: ปัญหาของประวัติศาสตร์สังคม" ใน วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ 1-2 (2531), หน้า 120-26.
 • ธงชัย วินิจจะกูล(2533ก)"ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ไทย กรณีพระมหาธรรมราชา" ในไทยคดีศึกษา รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรุงเทพ, อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2533, หน้า 173-196
 • “________” (2533ข), "การได้ดินแดนคืนกับความทรงจำอำพราง" สมุดสังคมศาสตร์ 12: ฉบับที่ 3-4 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2533), 101-25.
 • “__________” (2544) “ประวัติศาสตร์แบบโพสต์โมเติร์น” ใน กาญจนี ละอองศรี และธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บก. ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน กรุงเทพ, สำนักพิมพ์มติชน, 2544, 351-390.
 • “_________” (2544)“ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2544.
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2523ก) "การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย: อดีตและอนาคต" รวมบทความประวัติศาสตร์ 1 (กรกฎาคม 2523), 1-22.
 • “____________”(2523ข) ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา กรุงเทพ, บรรณกิจ, 2523.
 • “____________”(2524) ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก กรุงเทพ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2524.
 • “____________” (2527 ก), “"วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์" ใน ปากไก่และใบเรือ กรุงเทพ, อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
 • “____________” (2527 ข), "โลกของนางนพมาศ" ใน ปากไก่และใบเรือ กรุงเทพ, อมรินทร์การพิมพ์, 2527,
 • “___________” (2527ค) "ประวัติศาสตร์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์" ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริและสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ, ปรัชญาประวัติศาสตร์ กรุงเทพ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527.
 • มนฤทัย ไชยวิเศษ (2545), ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วย ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย กรุงเทพ, สำนักพิมพ์มติชน.
 • ศุลีมาน วงศ์สุภาพ (2537) นางงามตู้กระจก: การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวด กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ศยาม.
 • สมเกียรติ วันทะนะ(2527) ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ กรุงเทพ, ไทยคดีศึกษา, 2527,
 • “___________” (2530ก) "เมืองไทยยุคใหม่ สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์สำนึก" ใน อยู่เมืองไทย กรุงเทพ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • “__________”2530 ข) "รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม 2425-2475" ปาฐกถาทางวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์ฯและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สมบัติ จันทรวงศ์(2533) "ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยคำพูดในประวัติศาสตร์อยุธยา" ในไทยคดีศึกษา รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรุงเทพ, อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2533.
 • สุนัย ครองยุทธ (2533) "ความคิดและอิทธิพลของปรัชญาปฏิฐานนิยมทางตรรกะ" ใน อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2533), หน้า 66-76.
 • สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2523) "สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯกับสกุลประวัติศาสตร์ดำรงราชานุภาพ", ใน รวมบทความประวัติศาสตร์ เล่มที่ 1 (กรกฎาคม 2523), 23-51.
 • ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ( 2521)สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2325–2416. กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 • อานันท์ กาญจนพันธ์(2530) ความคิดและความเคลื่อนไหวทางสังคม : แนวการศึกษาทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Marc Bloch,(1964), Feudal Society; New York 1964.
 • Fernand Braudel (1973), Civilization and Capitalism 3 vols. New York 1973.
 • Jacques Derrida(1984). “Deconstruction and the other”, in Richard Kearney, ed., Dialogue with contemporary Continental Thinkers. Manchester: Manchester University Press.
 • Norbert Elias(1978), The History of Manners New York, 1978.
 • “___________” (1983), The Court Society. Oxford 1983.
 • Michel Foucault(1994). Essential Works of Foucault 1954-1984. New York; The New Press.
 • Lucien Febvre, (1953). Combats pour l’histoire. Paris, 1953.
 • Christopher Hill(1972), Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England. New York, 1972.
 • E.J. Hobsbawm, (1971). "From Social History to the History of Society," Daedalus (Winter 1971), 46-79.
 • “__________” (1984) , Workers: Worlds of Labor New York, 1984.
 • James T. Kloppenberg,(1989). "Objectivity and Historicism," American Historical Review Vol. 94 (October 1989), 1011-30.
 • Leszek Kolakowski(1972), Positivist Philosophy: From Hume to the Vienna Circle (London, Penguin Books, 1972).
 • Thomas Kuhn(1970), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1970.
 • Emmanuel Le Roy Ladurie, (1980). Carnival in Romans. New York.
 • Karl Marx (1967) The Eighteenth Brumaire Of Louis Bonaparte. New York.
 • Paul Ricoeur(1965). “Universal civilization and national cultures”, in History and Truth. Evanston; Northeastern University Press.
 • George F. Rude, (1959) The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1959.
 • Thongchai Winichakul(1994). Siam Mapped: A Hstory of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย