ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ทัศนศิลป์

จิตรกรรม
ศิลปะตะวันตก
ศิลปะตะวันออก

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะกรีก

      งานสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงความเป็นนักมนุษยนิยม อารยธรรมกรีกอุดมไปด้วยนักปรัชญา นักสุนทรียศาสตร์ นักคิด นักดนตรี วีรบุรุษของชาวกรีกไม่ใช่นักรบ แต่เป็นนักปรัชญาและศิลปินสาขาต่าง ๆ ความภาคภูมิใจของชาวกรีกโดยรวมอยู่ที่การได้ทราบข่าวถึงการสร้างโรงละคร เพื่อจะได้นำวรรณกรรมสำคัญมาจัดแสดง และนำผลงานศิลปะมาถกเถียงเกี่ยวกับแบบทางความงามร่วมกัน จนกลายเป็นสุนทรียศาสตร์

ผลงานทัศนศิลป์ที่โดดเด่นของกรีก คือ ผลงานสถาปัตยกรรมกับประติมากรรมซึงให้อิทธิพลต่อโลกตะวันตกและโลกโดยรวมมาจนถึงทุกวันนี้ สถาปัตยกรรมของกรีก เป็นวิหารที่สร้างถวายเทพและเทพีต่างๆ ใช้หินเป็นวัสดุหลัก เน้นเสาและคาน มีเสา 3 รูปแบบ คือ แบบดอริก แบบไอโอนิก และแบบโครินเธียนซึ่งแบบหลังนี้มีการแกะสลักเป็นรูปใบไม้ประดิษฐ์ มีความงาม หรูหรา และเป็นที่นิยมของพวกโรมันในสมัยต่อมา

ประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานสลักหินอ่อน ชาวกรีกนิยมรูปทรงมากกว่าสีสัน มีตั้งแต่รูปสัตว์ รูปคน นักกีฬา เทพเจ้า ใช้ประดับบ้านเรือน หลุมศพ วิหารเทพเจ้า ผลงานของกรีกต่างจากอียิปต์ที่มีการเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวามากกว่า

ทัศนศิลป์โรมัน

งานสร้างสรรค์ที่บ่งบอกอำนาจและตอบสนองสาธารณรัฐ ทัศนศิลป์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น สนามกีฬา ท่อลำเลียงน้ำ สระว่ายน้ำ ประตูชัย ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ โครงสร้างใหญ่โต มั่นคง ส่วนรายละเอียดมีการประดับประดาอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งแสดงถึงความเย่อหยิ่งและภูมิใจในอาณาจักรของตน ลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของชาวโรมันคือ การก่อสร้างหลังคารูปทรงกลม (Dome) และใช้โครงสร้างแบบวงโค้ง (Arch) ซึ่งทำให้เกิดการกระจายของน้ำหนักบนโครงสร้างทำให้สามารถก่อสร้างขนาดมหึมาได้

ด้านประติมากรรมโรมันได้รับอิทธิพลจากกรีกโดยการขนย้ายผลงานของกรีก หรือการแกะสลักคัดลอกงานสำคัญของชาวกรีกไว้จำนวนมา อย่างไรก็ตามผลงานประติมากรรมของชาวโรมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เน้นความเหมือนจริง ที่สามารถบ่งบอกความรู้สึก อารมณ์และจิตวิญญาณของเจ้าของแบบได้ เช่น ภาพสลักจักรพรรดิและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของโรมัน

ทัศนศิลป์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา

การรื้อฟื้นคุณค่าทางสุนทรียกรีกและโรมัน ในด้านทัศนศิลป์ศิลปินเริ่มตระหนักว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องตอบสนองความศรัทธาทางคริสต์ศาสนาเสมอไป จึงหันไปหยิบเอาเรื่องราวที่หลากหลายมาเป็นสาระการทำงาน เช่น เทพเจ้า ปัจเจกชน และธรรมชาติ แต่สำหรับรูปแบบ ศิลปินได้หันมาสู่แนวคิดศิลปะ คือ ความเหมือนจริงในสัดส่วน รูปทรงและสีสันเช่นงานของกรีกและโรมัน สำหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและส่งอิทธิพล ต่อวงการทัศนศิลป์อย่างกว้างขวางมี 3 คน คือ ไมเคิล แองเจลโล เลโอนาร์โด ดา วินซี และราฟาเอล

ผลงานของไมเคิล แองเจโล มีทั้งผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม เช่น ประติมากรรมสลักหิน ชื่อ เดวิด จิตรกรรมผนังโบสถ์ซีสติเน ส่วนดา วินซี คือ ภาพโมนาลิซา ภาพอาหารเย็นมื้อสุดท้าย ส่วนผลงานของราฟาเอล เช่น ภาพนักปราชญ์แห่งเอเธนส์ พระแม่มาดอนน่าแห่งท้องทุ่ง ฯลฯ

ทัศนศิลป์สมัยใหม่

คำว่า “ทัศนศิลป์สมัยใหม่” (Modern Art) เน้นถึงทัศนศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบศิลปะ จากอดีตที่ปรากฏและสืบต่อกันมานาน ไปสู่ลักษณะรูปแบบศิลปะที่แปลกใหม่จากเดิมด้วยเหตุผลและเงื่อนไขอันหลากหลาย โดยพิจารณาทั้งรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิค ดังนั้นจุดเริ่มต้นของทัศนศิลป์สมัยใหม่ของตะวันตก นักวิชาการด้านทัศนศิลป์ส่วนใหญ่ได้ถือเอาทัศนศิลป์แบบอิมเพรสชันนิสม์เป็นจุดเริ่มต้น

Impressionism

เมื่อปีค.ศ.1874 จิตรกรหนุ่มกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ ได้นำภาพผลงานจิตรกรรมที่มีกลวิธีการสร้างงานหลุดออกไปจากกลวิธีและหลักทางความงามแบบดั้งเดิมที่ถือว่าความงามคือความเรียบร้อยบรรจงไปสู่ผลงานที่มีเทคนิคป้ายสีอย่างหยาบโดยไม่เกลี่ยให้กลมกลืนกัน ราวประหนึ่งว่ายังเขียนไม่เสร็จ และเนื้อหาก็ไม่ได้พันธนาการไว้กับเรื่องราวของพระคริสต์ พระเจ้า หรือบุคคลชั้นสูง การแสดงงานครั้งนั้นถูกตำหนิจากสาธารนชนว่าเป็นผลงานที่อัปลักษณ์ หยาบกระด้างและทำลายความงามของทัศนศิลป์ที่เคยมีมา อย่างไรก็ตามการแหวกขนบดั้งเดิมของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ดังกล่าว กลับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้แก่วงการทัศนศิลป์ จนนักวิชาการทัศนศิลป์เห็นพ้องกันว่า “อิมเพรสชันนิสม์” คือ จุดเริ่มต้นของทัศนศิลป์สมัยใหม่

 

Expressionist

ก่อกำเนิดและเคลื่อนไหวในเยอรมันประเทศที่เป็นแหล่งรวมศูนย์ความก้าวหน้าด้านต่างๆของยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 ศิลปินเอกซ์เพรสชันนิสม์มีเจตนารมณ์ที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นนักธรรมชาตินิยมซึ่งเคารพธรรมชาติพวกเขามีความนิยมชมชอบในรูปทรงง่ายๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่งอย่างถึงที่สุด ศิลปินกลุ่มนี้มักจะใช้ศิลปะเผยความอัปลักษณ์ของสังคม

cubism

ในขณะที่ทัศนศิลป์ช่วงระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสตวรรษที่20ต่างแข่งขันกันปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก และให้คุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ผูกโยงไว้กับศักยภาพ ศิลปินกลุ่มคิวบิสม์กลับผูกโยกหลักสุนทรียภาพ โดยให้คุณค่าของการสร้างสรรค์อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกทัศนศิลป์คิวบิสม์จะสร้างสรรค์งานโดยคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างของสรรพสิ่งทั้งหลายก่อนอื่นส่วนอารมณ์ความรู้สึกออกนั้นต้องกลั่นกรองกันเสียก่อน โดยเชื่อว่าสัจธรรมของสรรพสิ่งนั้น คือ โครงสร้างปริมาตรและรูปทรงหาใช่การสลัดสีให้เปรอะเปื้อนลงในภาพ

Abstract Art

ทัศนศิลป์ลัทธินามธรรม Abstract Art อยู่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20เป็นที่นิยมกันทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์แนวทางการสร้างสรรค์ตรงกับแนวคิดของนักสุนทรียศาสตร์กลุ่มนิยมรูปทรง ที่เชื่อว่าเป้าหมายในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็คือเพื่อกระตุ้นอารมณ์สุนทรียะคือรูปทรงเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

Surrealism

เป็นทัศนศิลป์อีกลัทธิหนึ่งที่เกิดทึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากซิกมันด์ ฟรอย การสร้างงานทัศนศิลป์ของพวกเขามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมอารมณ์ของเหตุผลเป็นการจัดการกับความจริง กับสภาวะความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังกับสภาวะที่สัมผัสได้ในจิตใต้สำนึกที่อยู่เหนือการควบคุมของเหตุและผล

Postmodern Art

เป็นยุคของวัฒนธรรมเกิดหลังสมัยใหม่เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในสังคมที่พัฒนาอุตสาหกรรมหนักจนอิ่มตัวแล้วหลักสุนทรียศาสตร์ คือ เป็นการกลับไปสู่ประสบการณ์ของมนุษย์อีกครั้ง คำว่าสไตล์ใช้ไม่ได้เพราะเป็นการรวมสไตล์ เป็นลักษณะของการสังเคราะห์ รวมลักษณะต่างๆจากหลายแหล่งวัฒนธรรมมารวมกัน แบบแผนของโพสต์โมเดอร์นประกอบด้วย 2 ลัทธิ

1 ทรานสวังการ์ด เป็นกลุ่มศิลปินอิตาเลียน ศิลปินกลุ่มนี้นำหลักศิลปะยุโรปในอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจ
2 นีโอเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ นำโดยศิลปินอาวุโสเยอรมัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย