สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

การรับรองรัฐ

การรับรองรัฐ (Recognition) เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า รัฐอื่นได้ให้ความเห็นชอบหรือเห็นว่ารัฐมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงได้ให้การรับรอง และการรับรองแต่ละครั้งเป็นความสมัครใจของรัฐหนึ่งที่ได้ให้แก่รัฐหนึ่งโดยปราศจากการบังคับ ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นถือได้ว่า การรับรองรัฐทำให้รัฐมีสภาพเป็นบุคคลระหว่างประเทศ กล่าวคือ ขอให้สมมติว่าสังคมของรัฐเป็นสมาคมหนึ่ง ซึ่งผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกเดิมเสียก่อน ฉะนั้นรัฐที่ยังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐใดเลย รัฐย่อมไม่ถือว่ารัฐนั้นเป็นบุคคลระหว่างประเทศ และไม่ยอมติดต่อด้วย และไม่ถือว่ามีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ในกรณีที่เมื่อมีการแต่งทูตไปก็ไม่มีผู้ใดรับรอง

ในปัจจุบันนี้ได้มีการแบ่งรับรองออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การรับรองตามข้อเท็จจริง (De facto Recognition)
2. การรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition)1. การรับรองตามข้อเท็จจริง (De facto Recognition)

เป็นการรับรองโดยพฤตินัย การรับรองในลักษณะนี้เป็นการรับรองชั่วคราว กล่าวคือ เมื่อรัฐสงสัยว่าหน่วยการเมืองใหม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นรัฐได้หรือไม่และปฏิบัติตามพันธะระหว่างประเทศหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ในฐานะที่รัฐนั้นได้เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง แต่ยังไม่อาจให้การรองรับในรูปกฎหมาย คือ ให้สัตยาบัน ซึ่งหมายความว่า รัฐใหม่อาจจะเกิดขึ้น แต่รัฐอื่นยังสงสัยในลักษณะบางประการของรัฐใหม่ จึงเพียงแต่ให้ความยินยอมหรือรับรองว่ารัฐนั้นมีจริง เช่น รัฐในยุโรปตะวันตกได้ให้การรับรองข้อเท็จจริงกับรัฐฟินแลนด์ ซึ่งเกิดขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

2. การรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition)

เป็นการรับรองโดยนิตินัยและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการรับรองต่อสภาพความถูกต้องของรัฐ ซึ่งประเทศที่ให้การรับรองจะต้องมีความมั่นใจว่าประเทศที่เกิดใหม่มีสภาพที่ถูกต้องครบบริบูรณ์ การรับรองทางนิตินัยมีลักษณะเป็นทางการและถาวร มีความสัมพันธ์ทางการทูตและแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตต่อกัน

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย