ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยทวารดี

เป็นชื่อที่ใช้เรียกยุคที่มีศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีการสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 5-16 ได้พบหลักฐานว่าอาณาจักรนี้น่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐม

สถาปัตยกรรม ส่วนมากจะเหลือให้เห็นเพียงโครงสร้างหรือฐาน ซึ่งสร้างด้วยวัสดุจำพวกอิฐ หิน ศิลาแลง โดยโครงส่วนบนมักจะทำด้วยไม้ และได้ผุพังไปตามกาลเวลา เช่น พระปฐมเจดีย์องค์เดิมทรงบาตรคว่ำ รูปปั้นรูปสลักที่ฐานเจดีย์วัดพระประโทน จังหวัดนครปฐม บริเวณอุทยานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดราจีนบุรี รวมทั้งประตูหลอกที่วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม แต่ที่ยังคงมีสภาพดี มีความสวยงามจะพบได้ที่เจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน

 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงปฐมเทศนา พระพุทธรูปศิลาขาว ปัจจุบันอยู่ด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และที่วิหารหน้าวัดพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังพบธรรมจักรประกอบกวางหมอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงปฐมเทศนา ที่จังหวัดนครปฐมนี้อีกด้วย

 


ธรรมจักรประกอบกวางหมอบ สมัยทราวดี

จิตรกรรม ในสมัยทวารดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐาน

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้