ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

ชวาล ศิริวัฒน์

        พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นด้วยมูลเหตุที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นๆ ที่มีในโลกส่วนมาก ด้วยเหตุที่ไม่ได้อ้างสิ่งการสร้าง การบันดาล จากพระเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องความพากเพียรพยายามที่ถูกทาง เป็นเรื่องคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมมาในชาติต่างๆ จนบารมีเต็มบริบูรณ์ จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของมนุษย์ สำหรับมนุษย์ เพื่อมนุษย์โดยเฉพาะ ตำแหน่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะกับใคร สาวกองค์ไหน หากแต่เป็นพุทธบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง แล้วสอนคนอื่นให้รู้ตามและประดิษฐ์พระศาสนาสืบมา
  2. พระปัจเจกพุทธเจ้า ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยตนเอง แต่ไม่ตั้งเป็นศาสนา
  3. พระอรหันตสาวก ได้แก่ท่านที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนจนบรรลุความเป็นพระอรหัตต์ แล้วสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตามด้วย

ฉะนั้น การเป็นพุทธบุคคลในพระพุทธศาสนา จึงเป็นสาธารณะโดยมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมา อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธองค์ได้อุบัติตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น โดยอาศัยบุคลิกภาพ อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พร้อมด้วยสัตถุศาสน์อันประกอบด้วยเหตุผลและหลักการใหญ่ๆ 3 อย่าง คือ

  1. ทรงสั่งสอนโดยปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม เช่น หลักการเดิมถือว่า อาบน้ำในแม่น้ำคงคา ถือว่าเป็นการล้างบาป พระองค์ได้เปลี่ยนเป็นล้างบาปด้วยวิธีทำสุจริตทาง กาย วาจา ใจ
  2. ทรงสั่งสอนโดยปฏิวัติลัทธิศาสนา เช่นในยุคที่พราหมณ์สอนเรื่องอาตมัน พระองค์จะสอนเรื่องอนัตตา ซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเวททรงสั่งสอนโดยตั้งหลักธรรมใหม่คือหลัก อริยสัจ 4
  3. การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญที่ควรศึกษาคือ สมัยก่อนพุทธกาล สมัยพุทธกาล และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย
สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป
สมัยพระเวท
สมัยพราหมณ์
สมัยอุปนิษัท
การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
ชมพูทวีปในอดีต
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้