ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

ชมพูทวีปในอดีต

ปัจจุบัน คือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศและภูฏานมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความเป็นที่สุดอยู่หลายอย่างคือมีป่าดงดิบที่ชุ่มชื้นที่สุดมีทะเลทรายที่แห้งที่สุดมีอากาศทีหนาวเย็นที่สุดมีทั้งคนจนคนรวยที่สุดมีนักปราชญ์บัณฑิตที่มีความรู้มากและที่งมงายด้อยการศึกษาที่ทั้งนักปรัชญาชีวิตที่หันหลังให้กับโลกแห่งวัตถุตลอดทั้งนักปรัชญาที่นิยมวัตถุมีทั้งคนที่กินแต่ผักไม่ทำลายชีวิตแม้กระทั้งแมลงมีคนทั้งคนกินเนื้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์เพื่อบูชายัญสังเวยเทพเจ้า

 

หลังการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าประมาณ 2549 ปีมาแล้ว พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื้อพฤติกรรมของคนอินเดียในด้านต่างๆ คือ

  1. เกิดความเชื่อในเรื่องหลักธรรมคนจะมีความประพฤติเหมือนกันเพราะธรรมะไม่ใช่ชั้นวรรณะ
  2. เกิดลัทธิอหิงสาความไม่เบียดเบียน ไม่ใช่เกิดเพราะถือมังสวิรัติเพราะวรรณะสูง
  3. พระพุทธศาสนามีการออกบวชเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นทำให้พวกพราหมณ์มีการออกบวชด้วยแต่เป็นวัยชราที่มีลูกหลานไปแล้ว
  4. เนื่องจากมีคนหันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นพวกพราหมณ์ก็ได้หันมากำหนดให้พระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระวิษณุปางหนึ่ง
  5. เนื่องจากพระพุทธศาสนามีการสร้างวัด วิหาร พระพุทธรูปพวกพราหมณ์ได้เลียนแบบตามโดยมีการสร้างวัด เทวรูปพระพรม พระวิษณุ พระศิวะด้วย

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย
สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป
สมัยพระเวท
สมัยพราหมณ์
สมัยอุปนิษัท
การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
ชมพูทวีปในอดีต
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้