ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป

 (2,500 – 800 ปี ก่อน พ.ศ.)

ชมพูทวีปเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก ทิศเหนือจรดกับเทือก เขาหิมาลัย ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับอ่าวเบงกอลและประเทศพม่า ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอาระเบียนประเทศปากีสถาน และประเทศอัฟกานิสถาน

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางมาก ทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันมาก มีทั้งร้อนสุด หนาวที่สุด และน่าอยู่ ดังแผนที่รูปที่ 1

จากแผนที่ในปัจจุบัน จะเห็นว่ารัฐและดินแดนสหภาพของประเทศอินเดีย พื้นที่กว้างใหญ่ กล่าวคือ มี 28 รัฐ ได้แก่
1. อานธรประเทศ
2. อรุณาจัลประเทศ
3. อัสสัม
4. พิหาร
5. ฉัตตีสครห์
6. กัว
7. คุชราต
8. หรยาณา
9. หิมาจัลประเทศ
10. ชัมมูและแคชเมียร์
11. ฌารขัณฑ์
12. กรณาฏกะ
13. เกรละ
14. มัธยประเทศ
15. มหาราษฏระ
16. มณีปุระ
17. เมฆาลัย
18. มิโซรัม
19. นาคาแลนด์
20. โอริสสา
21. ปัญจาบ
22. ราชสถาน
23. สิกขิม
24. ทมิฬนาฑู
25. ตริปุระ
26. อุตตรานจัล
27. อุตตรประเทศ
28. เบงกอลตะวันตก และดินแดนสหภาพ 7 สภาพ ได้แก่ หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์, จัณฑีครห์ , ดาดราและนครหเวลี, ดามันและดีอู, ลักษทวีป, พอนดิเชอร์รี, เดลีชนพื้นเมืองเดิมได้แก่พวกโซนตาล มุนดา และโกลาเรียน ปัจจุบันยังมีอยู่ในรัฐพิหาร เบงกอล และอินเดียกลาง ทางทิศเหนือของประเทศมีพวกตูเรเนียนและธิเบโต เบอมัน ซึ่งอาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ทางอินเดียตอนใต้ได้มีชนเผ่าต่างๆ เช่น ดราวิเดียน(มิลักขะ) ชนพวกนี้พูดภาษาทมิฬ เตลุคุ มาลาบาร์ และ กะนะริส มีผิวสีดำ มีความเจริญทางวัฒนธรรมน้อยกว่าพวกอารยัน

ก่อนพุทธกาล (ประมาณ 1,000 ปี) ชนเผ่าอารยันได้เข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และได้แยกเป็นสองพวก คือพวกหนึ่งไปทางเปอร์เซียร์ อีกพวกหนึ่งไปทางอินเดียและได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บริเวณตอนบนของแม่น้ำสินธู ตามตำราพระเวท อารยันพวกแรกเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่สวนมากกว่าเป็นค้าขาย

เมื่อพวกอารยันเข้ามาและได้รุกไล่พวกดราวิเดียน ซึ่งได้อยู่มาก่อนให้ถอยร่นลงไปทางใต้ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง จึงถูกพวกอารยันเข้าครองครองเสียเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็เกิดมีการผสมทางสายสัมพันธ์ ระหว่างอารยันกับดราวิเดียน ได้มีการสังสรรค์ (Aspiration) ทางวัฒนธรรมขึ้น เช่น การแต่งงาน ผสมผสานขนบธรรมเนียม ความเชื่อทางศาสนา (พิธีบูชายัญ) เป็นต้น

สมัยก่อนอารยันเข้าสู่อินเดีย
สมัยอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป
สมัยพระเวท
สมัยพราหมณ์
สมัยอุปนิษัท
การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
ชมพูทวีปในอดีต
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้