Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยบ้านตรึม

โดย นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี

บทความนี้ มีความประสงค์ให้ทราบ เกี่ยวกับบริบท ความเชื่อ วัฒนธรรมการแต่งกาย ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ อุดมการณ์ และการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในอดีตกูยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสูงมาก ด้วยโลกาภิวัตน์ และสื่อเทคโนโลยี ทำให้พวกเขารับเอาวัฒนธรรมจากชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและความปลอดภัยของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกูยกลุ่มหนึ่งที่ยังคงรักษาความเป็นกูยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา นั้นคือกูยบ้านตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

บริบท ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ อุดมการณ์ และการอยู่ร่วมกัน
บ้านตรึม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2145 เดิมตั้งชื่อตามต้นคราม ต่อมาเพี้ยนเป็นตรึม ชาติพันธุ์กูยเรียกว่า “เซาะพืด” มีอายุนานกว่า 300 ปี ในปีพ.ศ. 2400 ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านบางส่วนได้อพยพออกไปสร้างบ้านเรือนบริเวณรอบ หมู่บ้านตรึม ซึ่งต่อมากลายเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลตรึม ปี 2526 แยกหมู่บ้านตรึมเป็น 2 หมู่ คือหมู่ 1 และหมู่ 16 บ้านตรึมมีพื้นที่ประมาณ 3,728 ไร่ ประกอบไปด้วยที่ทำกิน 3,481 ไร่ เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน 200 ไร่ ป่าช้าและที่โคก 47 ไร่ ดินของบ้านตรึมเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก บ้านตรึมมีบ้าน 225 หลังคาเรือน ประชากร 1,045 คน ผู้ชาย 505 คน ผู้หญิง 540 คน อาชีพหลักคือการทำนา อาชีพเสริม คือ รับจ้างตัดอ้อย ทอผ้า จักสาน รายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านตรึมมาจาการทำนา รับจ้างตัดอ้อย และทอผ้าไหม ซึ่งทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตลอดปี ( อุษา หม้อทอง. 2547 : 169-173 )

ความเชื่อที่สำคัญมี 3 ประเภท คือ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับผี มี 2 ประเภทได้แก่ผีปู่ตามีตะกวดเป็นสัญลักษณ์ ความเชื่อผีบรรพบุรุษ ตัวแทนคือ ผู้หญิงในสายตระกูล ได้แก่ผีมอและผีออ 2) ความเชื่อในพระพุทธศาสนา มีการไปทำบุญตักบาตรทุวันพระและวันสำคัญ 3) ความเชื่อทั่วไปและข้อขะลำต่าง ๆ ซึ่งเป็น กฎเกณฑ์ที่ทำให้คนในบ้านตรึมมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี

ในปีหนึ่งจะมีพิธีแซนอาหย่ะสองครั้ง ในเดือน 3 เพื่อขอบคุณปู่ตาที่ให้ผลผลิตการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ในเดือน6 เพื่อขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล มีอาหารและน้ำที่บริบูรณ์ตลอดทั้งปี นอกจากพิธีแซนอาหย่ะแล้ว ในช่วงสำคัญของชีวิต ได้แก่ การเกิด การตาย การแต่งงาน การคลอดบุตร การบวช การเกณฑ์ทหาร และอื่น ๆ ทุกขั้นตอนต้องมีความเชื่อเรื่องผีปู่ตาตะกวดมาเกี่ยวพันด้วย ส่วนการนับผีบรรพบุรุษที่มีผู้หญิงของแต่ละตระกูลเป็นผู้สื่อสารกับผีบรรพบุรุษนั้น ได้แก่ มอและออ ในแต่ละปีจะ มีการเล่นมอและออ 3 โอกาส เล่นมอในโอกาสเลือกมอคนใหม่ ในวันปีใหม่ และรักษาคนป่วย จะเล่นในวันอังคารขึ้น 8 ค่ำ ส่วนออจะมีคายที่ทำด้วยดอกจำปา จะเล่น 3 โอกาสเช่นกัน เล่นออเพื่อเลือกออคนใหม่ เล่นออในวันเข้าพรรษาและออกพรรษา เล่นออเพื่อรักษาคนป่วย การเล่นออจะเล่นในวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ การเล่นมอและออมีข้อแตกต่างตรงมอใช้ช้างม้าเล่น ออใช้ดอกจำปา มอไหว้ครูใช้เงิน 112 บาท ออใช้เงิน 300 บาท การเข้าทรง มอร่างทรงจะโยกซ้าย - ขวา ส่วนออร่างทรงจะโยกหน้า – หลัง

พิธีกรรมกฎเกณฑ์ เกิดจากความเชื่อทั้ง 3 ประเภทได้แก่พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมในข้อขะลำต่าง ๆ ทุกอย่าง เมื่อเกิดพิธีกรรมแล้วกฎเกณฑ์ย่อมมาตามด้วย

ภูมิปัญญา ได้มาจากองค์ประกอบของบริบทชุมชน ได้แก่ การเกิดจะมีภูมิปัญญา ในการทำคลอด การพยาบาลแม่และเด็กทารก การแต่งงานมีภูมิปัญญาด้านการทำนายคางไก่ การตายมีภูมิปัญญาการใช้ผ้าควบคลุมศพ การเอาน้ำมะพร้าวอ่อนล้างกระดูกกันกลิ่น การถนอมอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย ด้านเทคโนโลยี การจักสาน และอื่น ๆ

อุดมการณ์การอยู่ร่วมกัน ได้มาจาก องค์ประกอบความเป็นกูย อันได้จากทัศนะของชาติพันธุ์กูยเอง เกิดจากทัศนะของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น โดยเน้นจากการแสดงออกทางภาษา ความเชื่อและการนับถือ การแต่งกาย ศิลปะ นันทนาการ สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมการแต่งกาย
การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ประกอบด้วย การแต่งกายในชีวิตประจำวัน การแต่งกายในการเกิด การแต่งงาน การตาย การบวชนาค การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

คุณค่าที่ได้จากวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์กูย

1. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ
จะเห็นได้ว่า นอกจากกลุ่มชาติพันธ์กูย จะมีอาชีพทำนาแล้ว ในเวลาว่างพวกเขายังใช้เวลาในการเลี้ยงไหม ทอผ้า หารายได้เสริม เศษผ้าที่เหลือสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลได้อีกทาง ดังนั้นจึงมีคุณ ค่าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ในครอบครัว ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สังเกตได้จากการ สร้างบ้านเรือน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 20,000-25,000 บาทต่อปี

2. คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าด้านสังคมคือเกิดการรวมกลุ่ม เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออาทรต่อกัน สร้างจิตสำนึกรักถิ่นกำเนิด ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ( เรณุกา ศรีผ่องงาม. 2547 : 99 )

3. คุณค่าด้านการเมืองการปกครอง
พ่อวัง ดัชถุยาวัตร “ การดำเนินธุรกิจทอผ้าไหมในบ้านตรึม เป็นการ

รวมกลุ่มการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทุกปี ทำให้มีอำนาจต่อรองทางการเมืองการปกครองในรูปแบบการปกครองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)” ( วัง ดัชถุยาวัตร สัมภาษณ์ : 11 มิ.ย. 2550 )

กล่าวโดยสรุป ความเชื่อและคุณค่าด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์กูย บ้านบ้านตรึม ประกอบด้วย ความเชื่อด้านการเกิด การแต่งงาน การตาย การบวชนาค การขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ส่วนคุณค่าที่ได้ ได้แก่คุณค่าด้านเศรษฐกิจ คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านการเมืองการปกครอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com