ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

โดย : วิลาสลักษณ์ วิสุทธิชัย ,พีรญา สงวนสุข ,ญาดา ธาราอุดม

ในบรรดางานเขียนทางการเมืองของอินเดียด้วยกันแล้ว อรรถศาสตร์ (Arthasatra) เป็นผลงานที่นักวิชาการจากโลกตะวันตกรู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีผู้นิยมนำผลงานชิ้นนี้ไปเปรียบเทียบกับ The Prince ของแมคเคียเวลลีอยู่เสมอ แต่โดยเนื้อแท้แล้วความยิ่งใหญ่ของอรรถศาสตร์มีอยู่ในตัวมันเอง ไม่จำต้องไปอิงเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกแต่อย่างใด

 

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

บรรณานุกรม

  • ชัยวัฒน์ สถาอานนท์ และสมบัติ จัทรวงศ์.ปรัชญาการเมือง. เอกสารประกอบ
  • การสอนวิชาปรัชญาการเมือง.พิมพ์ครั้งที่ 14.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
  • เสถียร พันธรังสี. จาณักยะ-ปราชญ์แห่งชมพูทวีป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย