Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

การศึกษาของกษัตริย์

ด้วยสาเหตุที่กษัตริย์มีบทบาทและความสำคัญทั้งในเรื่องกิจการภายในและภายนอกประเทศ การศึกษาของกษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะ “อวิชชาและการไร้วินัยคือสาเหตุของความยุ่งยากของมนุษย์ ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจะไม่สามารถมองเห็นภัยอันตรายที่มาจากความชั่วช้าได้” โดยเรื่องนี้จาณักยะเน้นความสมบูรณ์อันเกิดจากอบรมที่ถูกต้องกับความสามารถโดยธรรมชาติอยู่ไม่น้อย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การควบคุมความรู้สึกทั้งหลายในตัวมนุษย์ นั่นคือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้ปกครองจะต้องขจัดศัตรูทั้ง 6 ประการ ได้แก่ ตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความถือดี ความจองหอง ความปีติจนลืมตน ความชั่วช้าเหล่านี้อาจสรุปรวมได้เพียง 2 คือความโกรธและความอยาก แต่ความโกรธเป็นศัตรูที่ร้ายแรงกว่าเพราะความโกรธทำให้เกิดศัตรูและทำให้เกิดความยุ่งยากจากศัตรูที่มีอยู่อีกด้วยดังนั้นการศึกษาของกษัตริย์จึงต้องเป็นไปเพื่อการควบคุมตนเอง กล่าวคือเฉพาะผู้ปกครองซึ่งสามารถปกครองตนเองได้เท่านั้นจึงสามารถปกครองผู้อื่นได้ สิ่งที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองนั้น คือการวิเคราะห์ตัวมนุษย์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานแนวคิดทางการเมือง โดยในอรรถศาสตร์กล่าวไว้

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com