สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยาภาคสังคม

เป็นรูปแบบการศึกษาของวิชามานุษยวิทยาในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งโดยแรดคลิฟบราวน์ (A.R. Radcliffe-Brown) และมาลิเนาสกี้ (Bronislaw Malinwski) ผู้เป็นบิดาร่วมกันของทฤษฎีโครงสร้าง-การหน้าที่นิยม (Structural-functionalism) ในแขนงของมานุษยวิทยา (จะกล่าวโดยละเอียดในส่วนของทฤษฎีทางมานุษยวิทยา)

สาขานี้มีมโนภาพสำคัญคือโครงสร้างทางสังคมและการหน้าที่ (Social structure และ function) และมีทฤษฎีสำคัญคือทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่นิยมดังกล่าว โดยใช้วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ ระบบเครือญาติหรือการเกิดสงคราม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม เนื้อหาสาระของมานุษยวิทยาสาขานี้มีความคล้ายคลึงกับวิชาสังคมวิทยา (Sociology) แรดคลิฟบราวน์ (A.R. Radcliffe-Brown) จึงเสนอชื่อว่า “สังคมวิทยาเปรียบเทียบ” อย่างไรก็ดีทั้งสองสาขา (มานุษยวิทยาภาคสังคมและสังคมวิทยา) ยังคงมีความแตกต่างกันนั่นคือมานุษยวิทยาภาคสังคมเน้นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือสังคมต่างๆ

แนวคิดทฤษฎีสำคัญของมานุษยวิทยาภาคสังคมไม่ได้ใช้ศึกษาวัฒนธรรมทั้งหมด เพียงแต่ศึกษาบางส่วนของพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้น เช่นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ศาสนา กฎหมายหรือค่านิยม เป็นต้น แต่เป็นแนวทางที่มองปรากฎการณ์ทางสังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายหรือจัดประเภทพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นั่นเองมานุษยวิทยาสังคมไม่สนใจศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลแต่มีเป้าหมายที่จะวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ

แต่กระนั้นก็ตามมีนักมานุษยวิทยาบางท่าน เช่นคอทแทค (Kottak) กลับเสนอว่ายังคงมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาภาคสังคม จึงเรียกทั้งสองสาขาวิชานี้รวมกันว่า “วิชามานุษยวิทยาสังคม-วัฒนธรรม” (Sociocultural Anthropology)

ความเป็นมาของวิชามานุษยวิทยา
ความหมายและขอบข่ายของวิชามานุษยวิทยา
สาขาย่อยของวิชามานุษยวิทยาและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชาติพันธุ์วรรณา
มานุษยวิทยาภาคสังคม
ชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
การศึกษามานุษยวิทยาในประเทศไทยและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยา
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
การเปลี่ยนแปลงของแนวทฤษฎีที่ศึกษาวัฒนธรรมแบบองค์รวมฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้