สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

       สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ที่คนทำให้เกิดขึ้น สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อหา คำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นว่า ทำไมจึงเกิดขึ้นหรือเป็นเช่นนั้น อย่างเช่น เมื่อเราเห็นผู้อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง ก็หาคำตอบและตั้งทฤษฎีว่า ทำไมคนจึงอพยพเข้าสู่เมือง

ลักษณะของสังคมวิทยา

ลักษณะของสังคมวิทยา
ความหมายของสังคมวิทยา
ขอบเขตของสังคมวิทยา
ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา
วิธีการศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
ประโยชน์ของสังคมวิทยา

ลักษณะของสังคม

ความหมายของสังคม
ลักษณะทั่วไปของสังคม
หน้าที่ของสังคม
โครงสร้างทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)

ความหมายและความสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคม
บรรทัดฐานของสังคม
สถานภาพและบทบาท
การควบคุมทางสังคม
การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม
การกระทำทางสังคมและกระบวนการทางสังคม

กลุ่มสังคม (Social Groups)

ความหมายของกลุ่ม
การจำแนกประเภทของกลุ่มทางสังคมวิทยา
แบบของกลุ่มคน

สถาบันทางสังคม

ความหมายของสถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมที่สำคัญ
หน้าที่และความสำคัญของสถาบัน

การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม (Social Stratification)

ความหมายของการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
รูปแบบการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
เกณฑ์ในการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
การขัดกันทางชนชั้น

วัฒนธรรมไทย

ความหมายของวัฒนธรรม
องค์ประกอบของวัฒนธรรม
บ่อเกิดวัฒนธรรมไทย
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย
การล้าหลังทางวัฒนธรรม
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลักของไทย

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior)
ความไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับความไม่เป็นระเบียบทางสังคม

หน้าถัดไป >>

บรรณานุกรม

  • จรัญ พรหมอยู่. สังคมและวัฒนธรรมไทย.

  • จำนง อติวัฒนสิทธิ์, ดร. ประวัติแนวความคิดทางสังคม.

  • ปฬาณี ธิติวัฒนา. สังคมวิทยา.

  • พิเชฏฐ์ รัตนประทุม. ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม (โครงการตำรา).

  • ณรงค์ เส็งประชา. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย.

  • คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. สังคมวิทยา มานุษยวิทยา. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.

  • อุทัย หิรัญโต. หลักสังคมวิทยา.

  • ประสาท หลักศิลา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ