Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

รู้ค่า รู้ชีวิต

จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสรรชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักคุณค่าของสิ่งของและทรัพย์สินที่หามาได้ ด้วยวิจารณญาณ รอบคอบ มีสติ รวมถึงการรู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มี สร้างสรรค์ประโยชน์ และโอกาสต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติให้มากที่สุด

อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่
จัดสรรที่ดินทำกิน ใช้เป็นทุนของชีวิต
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก
สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า
ทำตามอัตภาพ รอบคอบ อย่าตาโต
มานะ อดทน อดออม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com