ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

กฎมณเฑียรบาล

กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
กฎมนเฑียรบาล ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการ ในพระราชสำนัก

ประกาศของคณะปฏิวัติ

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305

ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พุทธศักราช 2459
พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2528
พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
พระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
พระราชกำหนด ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
พระราชกำหนด ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.  2483

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

 || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย