สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

หน้าที่ของชนชาวไทย

        รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดหน้าที่ของประชาชนไทย ไว้ดังนี้
                มาตรา 66   บุคคลมีหน้าที่ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้
                มาตรา 67   บุคคลมีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฏหมาย
                มาตรา 68   บุคคลมีหน้าที่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
                                   บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ย่อมเสียสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                   การแจ้งเหตุ ที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวก ในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ
                มาตรา 69   บุคคลมีหน้าที่ ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
                มาตรา 70    บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
                                   ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
                                   ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ละเลย หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอให้บุคคล ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชา ของบุคคลดังกล่าวชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้

การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การรับรองความเสมอภาคของบุคคล
สิทธิในชีวิตและร่างกาย
สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ
สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์
สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ
สิทธิของผู้บริโภค
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
สิทธิของบุคลากรรัฐ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน
เสรีภาพทางการเมือง
เสรีภาพของสื่อมวลชน     
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
หน้าที่ของชนชาวไทย 
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ