ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤเบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2489 ตราบจนบัดนี้ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด นับตั้งแต่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ยพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ และสูนย์รวมแห่งจิตใจ และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ประเทศไทยจึงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดมา
                       หนึ่งในวิธีการที่จะแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยามที่มีวโรกาสพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน จึงมักมีการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หรือเหรียญที่ระลึกขึ้นมา ซึ่งเหรียญทั้งสองรูปแบบนี้ จะผลิตก็ต่อเมื่อมีโอกาสหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งสามคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้น ส่วนความแตกต่างของเหรียญสองชนิดนี้คือ เหรียญกษาปณ์นั้นมีค่าเสมือนเงินตราตามราคาที่ระบุไว้ที่เหรียญ ส่วนเหรียญที่ระลึกนั้น มีการกำหนดราคาขาย แต่มิได้มีค่าเสมือนเงินตราเช่นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก แต่เหรียญทั้งสองรูปแบบต่างก็มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นหลักฐานขั้นต้นอย่างหนึ่งทางการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนี้ มีการจัดสร้างเหรียญทั้งสองแบบ ตลอดจนเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆ มากกว่ายุคสมัยใดที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดในช่วงกว่า 50 ปี ล้วนปรากฎอยู่บนเหรียญเหล่านี้ทั้งสิ้น

 

เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช เป็นเทพที่พระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยเคารพสักการะ และเชื่อว่าทรงคุ้มครองรักษาประเทศชาติให้รอดปลอดภัยจากเหตุร้ายแรงมาโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นเทวรูปทองคำที่จัดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2540 สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2541 ประชาชนชาวไทย

ประสบกับปัญหาเดือดร้อน จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมธนารักษ์ จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราชขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีไว้สักการะบูชา สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แลัเป็นขวัญกำลังใจใสนการดำเนินชีวิต

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ