สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

3

ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักอหิงสาจะทนดูความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่ได้ ไม่ว่าความไม่เป็นธรรมนั้นจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามการสู้แบบดื้อแพ่ง เป็นการเรียกร้องสิทธิด้วยการยอมรับทุกข์ด้วยตนเอง การสู้แบบดื้อแพ่งเป็นปฏิบัติการ ที่ตรงกันข้ามกับการสู้ด้วยอาวุธเมื่อข้าพเจ้าไม่ยอมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดต่อมโนธรรมข้าพเจ้าจะใช้ “อาตมพล” ซึ่งได้แก่กำลังทางวิญญาณหรือใจ ยกตัวอย่าง รัฐบาลออกกฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนั้นหากข้าพเจ้าใช้ความรุนแรงเข้าบังคับให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนั้นหมายความว่าข้าพเจ้าใช้กำลังกายกับรัฐบาล หากข้าพเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตนตามกฎหมายนั้น แต่ยอมรับโทษทัณฑ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ ข้าพเจ้าได้ชื่อว่าได้ใช้  อาตมพล ซึ่งหมายถึงการยอมรับทุกข์และเสียสละตนเอง

ทุกคนยอมรับว่า การเสียสละตนเองนั้นสูงกว่าการเสียสละคนอื่นอย่างเทียบกันไม่ได้ อนึ่ง การสู้แบบ ดื้อแพ่งย่อมหมายถึงผู้ที่ดื้อแพ่งเท่านั้นที่ต้องรับทุกข์ทรมาน ผู้อื่นไม่ต้องพลอยรับทุกข์ไปด้วยกับเขามนุษย์เราได้กระทำหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งต่อมาปรากฏว่าเป็นความผิดพลาด ไม่มีผู้ใดที่จะอ้างได้ว่าตัวเขาถูกร้อยทั้งร้อยหรือสิ่งใดที่เขาคิดว่าผิดนั้นจะต้องผิดเสมอไปสิ่งใดจะถูกหรือจะผิดนั้นอยู่ที่การพินิจพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแต่เมื่อได้ใคร่ครวญดูอย่างรอบคอบเห็นว่าสิ่งใดผิดแล้วเราจะต้องไม่ ทำสิ่งนั้นและหากจะต้องได้รับความทุกข์ยากเพราะการไม่ทำเราก็จะต้องยอมรับความทุกข์ยากนั้นด้วยความเต็มใจ นี้แหละคือการใช้ อาตมพล อันได้แก่การใช้กำลังทางวิญญาณหรือกำลังใจ

ผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสาจะยอมรับสูตร “ดีที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด” ไม่ได้ เขาจะต้องพยายามเพื่อ  “ดีที่สุดสำหรับคนทั้งหมด” และจะต้องยอมตายเพื่ออุดมการณ์นี้ เขาจะต้อง “ยินดีที่จะตาย เพื่อคนอื่นจะได้มีชีวิตอยู่”เขาจะต้องยอมรับใช้คนอื่นโดยตัวเองยอมตาย“ดีที่สุดสำหรับคนทั้งหมด” ย่อมหมายถึง “ดีที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด” อยู่ในตัว ด้วยเหตุนี้ ผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสากับผู้ถือสูตร “ดีที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด”จึงสามารถร่วมมือปฏิบัติงานกันได้ในหลายกรณีแต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องแยกทางและจะต้องปฏิบัติการในทำนองตรงกันข้าม ทั้งนี้  ก็เพราะว่าผู้ถือสูตร “ดีที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด” นั้น ไม่มีวันที่จะเสียสละตัวของเขา แต่ผู้เลื่อมใสบูชาอหิงสา จะยอมให้แม้แต่ชีวิตของเขาเอง

ท่านอาจจะแย้งว่า การขบถที่ไม่ใช้กำลังนั้น เป็นไปไม่ได้และในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีการขบถที่ไม่ใช้กำลัง ข้าพเจ้าขอตอบว่า เป็นความทะเยอทะยานของข้าพเจ้าที่จะแสดงการขบถที่ไม่ใช้กำลังให้เห็นเป็นตัวอย่าง ข้าพเจ้ามีความฝันว่า อินเดียจะต้องได้รับเอกราชและเสรีภาพโดยไม่ใช้กำลัง ข้าพเจ้าขอย้ำโดยนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมสละอหิงสาเพื่อเสรีภาพของอินเดียข้าพเจ้ากับอหิงสานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าพร้อมที่จะเด็ดชีวิตตนเองมาตรว่าจะต้องถูกบังคับให้ละ ทิ้งอหิงสา ในทีนี้ข้าพเจ้ามิได้เอ่ยถึงสัจจะเพราะสัจจะนั้นจะแสดงออกโดย ไม่ประพฤติปฏิบัติอหิงสาไม่ได้

ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในจำนวนนี้ 8 ปีแรกเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าอหิงสาเท่านั้นที่จะช่วยอินเดียและโลกได้อหิงสาเป็นมรรควิธีที่ปราศจากอันตรายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอหิงสาก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ไขความผิดพลาด ทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์ส่วนหนึ่งที่ได้รับการกดขี่เหยียบย่ำข้าพเจ้ามีความรู้สึกมาแต่เยาว์วัยว่าอหิงสามิใช่เป็นคุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติกันในระหว่างปัจเจกบุคคลเพื่อความสงบและ ความหลุดพ้นในบั้นปลายแต่เป็นหลักความประพฤติสำหรับสังคม หากสังคมต้องการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และต้องการก้าวหน้าไปสู่สันติภาพอันเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ตลอดมา

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ