สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

2

ศาสดาพยากรณ์ตลอดจนมหาบุรุษอีกมากมายหลายท่านบรรดาที่ได้อวตารมาเกิดในมนุษยโลกต่างก็ได้พร่ำสอนถึงคุณธรรมของอหิงสาไม่มีท่านใดเลยที่ได้สอนหรือสดุดีหิงสาอันที่จริง หิงสานั้นไม่จำเป็นต้องมีการสอนเพราะในรูปของสัตว์แล้ว มนุษย์มีหิงสาอยู่เต็มตัว ในรูปของวิญญาณเท่านั้นที่มนุษย์เป็นอหิงสามนุษย์รู้จักวิญญาณของตนเมื่อใดเมื่อนั้นแหละมนุษย์จะไม่เป็นหิงสาหากไม่ก้าวหน้าไปสู่อหิงสามนุษย์ก็จะถอยหลังไปหาหิงสา ด้วยเหตุนี้ ศาสดาพยากรณ์และเจ้าลัทธิความเชื่อทั้งหลาย จึงพร่ำสอนถึงคุณค่าของสัจจะสามัคคีธรรมภราดรภาพและความเป็นธรรมฯลฯทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของอหิงสา

ข้าพเจ้าขอพูดว่า ทุกวันนี้แม้โครงสร้างของสังคมจะยังมิได้ยึดอหิงสาเป็นพื้นฐานอย่างมี ความรู้สึกตัวก็ตามโลกทั่วไปก็มีชีวิตอยู่และสามารถรักษาทรัพย์สินของตนได้ด้วยการมีความอะลุ้มอล่วยต่อกัน มิฉะนั้นแล้วสัตว์ที่มีชีวิตในโลกจะเหลือน้อยชนิดมาก และจะเหลืออยู่ได้ก็เฉพาะสัตว์ที่มีกำลังวังชาและเขี้ยวเล็บดุร้ายมากที่สุดเท่านั้นแต่สภาพการณ์หาได้เป็นเช่นที่ว่ามานี้ไม่ครอบครัวยังมีความรักใคร่ซึ่ง กันและกัน มนุษย์ยังรวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นสังคม และเป็นประเทศชาติที่บรรลุความเจริญแล้ว เพียงแต่ว่าเขาเหล่านี้ไม่ยอมรับพลานุภาพอันสูงสุดแห่งอหิงสธรรมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เหล่านี้ยังมิได้ศึกษาถึงศักยภาพอันกว้างไกลของอหิงสาข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าตราบจนทุกวันนี้เป็นเพราะความเฉื่อยชาของพวกเราเอง เราจึงพากันเข้าใจว่าผู้ที่จะปฏิบัติตนตามอุดมการณ์แห่งอหิงสาได้โดยสมบูรณ์นั้น มีจำนวนน้อยเขาเหล่านั้นจะต้องไม่มีทรัพย์สินสิ่งใดและจะต้องมีวัตรปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่ง ครัดจริงอยู่ผู้ที่มีศรัทธาต่ออุดมการณ์ของอหิงสาโดยสมบูรณ์และแท้จริงเท่านั้นถึงจะสามารถทำการค้นคว้า ทดลอง และประกาศผลสำเร็จใหม่ ๆ ออกมาให้โลกภายนอกทราบได้เป็นระยะ ๆ แต่กฎย่อมเป็นกฎ และกฎจะต้องอำนวยผลให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎได้โดยไม่มีข้อยกเว้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและมีให้เราเห็นบ่อย ๆ นั้น มิใช่เป็นความล้มเหลวของกฎ หากเป็นความล้มเหลวของคนที่นำกฎไปปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับกฎนี้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม มารดาที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อลูก ก็ทำไปด้วยอานุภาพแห่งกฎนี้ข้าพเจ้าได้พยายามชี้ชวนให้คนเห็นคุณค่าและปฏิบัติตามกฎแห่งอหิงสามาเป็นเวลา 50 ปีแล้ว ทั้ง ๆ ที่ต้องประสบกับความผิดหวังอยู่ไม่น้อยก็ตาม 50 ปีแห่งการยึดมั่นอยู่กับหลักอหิงสาได้อำนวยผลอย่างน่าอัศจรรย์และได้เพิ่มพูนศรัทธาของข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์แห่งอหิงสาอย่างสม่ำเสมอและแท้จริงจะช่วยให้โลกตระหนักและเคารพในคุณค่า ของอหิงสากว้างมากยิ่งขึ้นและจะช่วยให้คนเกิดความรู้สึกว่าการเข้าไปครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนั้น เป็นพฤติกรรมที่ ไม่ถูกต้อง (คานธี หมายถึง การที่อังกฤษเข้าไปครอบครองอินเดีย – ผู้แปล) แน่นอน การครอบครองใด ๆ จะต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรม ไม่ใช่เป็นไปอย่างปราศจากความเป็นธรรม ดั่งที่เราเห็นอยู่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอเตือนผู้เลื่อมใสและภักดีในอุดมการณ์แห่งอหิงสา มิให้เกิดความท้อแท้หรือหมดกำลังใจต่อสภาพการณ์ในประเทศชาติของเรา ทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีอาวุธสันติที่มีประสิทธิภาพยิ่งนั่นก็คืออาวุธแห่ง สัตยาเคราะห์ หรืออาวุธแห่งการไม่ใช้ความรุนแรง เราได้เห็นผลสำเร็จจากการใช้อาวุธนี้มาแล้วโดยเฉพาะในเมื่อเราใช้มันให้ถูกต้องและด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้าไม่เคยอวดอ้างว่า ได้นำเอาศาสตร์แห่งอหิงสามาเสนอแล้วโดยสมบูรณ์ เพราะการเสนอศาสตร์ใด ๆ โดยสมบูรณ์นั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีผู้ใดกระทำได้แม้ศาสตร์แห่งการคำนวณซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความแม่นตรง ามีผู้ใดที่จะเสนอโดยสมบูรณ์ได้ไม่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้เสาะหาคนหนึ่งเท่านั้น

ในการต่อสู้แบบ “สัตยาเคราะห์” หรือที่เรียกกันว่าต่อสู้ “ดื้อแพ่ง” นั้น ข้าพเจ้าพบว่าเพื่อพิสูจน์สัจจะผู้ต่อสู้จะต้องไม่ใช้กำลังกับฝ่ายปรปักษ์ผู้ต่อสู้จะต้องมีความอดทนและเห็นใจฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสัจจะในสายตาของคนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดในสายตาของอีกคนหนึ่งก็ได้ ความอดทนหมายถึงการยอมรับทุกข์ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ตามหลักการของการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์ การพิสูจน์สัจจะจึงมิได้หมายถึงการทำให้ผู้อื่นได้รับทุกข์ หากเป็นการยอมรับทุกข์ด้วยตนเอง

 ในโลกแห่งความอัศจรรย์เช่นในปัจจุบันไม่สมควรที่เราจะว่าสิ่งหรือความคิดใดไม่มีค่าเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งหรือความคิดใหม่ ในทำนองเดียวกัน เราจะว่าการกระทำใดเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นการกระทำที่ยาก ข้าพเจ้าก็เห็นว่าไม่สมควร เพราะนั่นไม่ใช่เจตนารมณ์ของยุคสมัยปัจจุบัน สิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะมี กลับมีให้เราเห็นทุกวัน สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ กลับเป็นไปได้เสมอ ๆ ทุกวันนี้ เราอดรู้สึกพิศวงงงงวยที่ได้เห็นโลกคิดค้นและผลิตอาวุธร้ายขึ้นมาประหัตประหารกันมากขึ้นไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันความเห็นว่า ในด้านอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงแล้ว โลกจะค้นพบมาตรการอันมีประสิทธิภาพ ซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้ และที่ไม่คาดฝันกันมาก่อนเลยคนและการกระทำของคนเป็นสองสิ่งที่ต้องแยกออกจากกัน เราควรต่อต้านและโจมตีระบบ แต่การต่อต้านและโจมตีบุคคลที่ปฏิบัติตามระบบนั้นไม่ผิดอะไรกับต่อต้านและโจมตีตัวเราเองทั้งนี้ก็เพราะว่า เราทั้งหมดมาจากตะเภาเดียวกัน เป็นลูกพ่อเดียวกัน และด้วยเหตุนี้ทิพยอำนาจในตัวเราทั้งหลาย จึงมีอย่างเอนกอนันต์การเหยียดหยามดูแคลนบุคคลใดๆจึงเท่ากับเป็นการเหยียดหยามดูแคลนทิพย์อำนาจเหล่านั้น ทั้งยังเป็นอันตรายไม่เฉพาะแก่บุคคลนั้นเท่านั้น หากยังเป็นอันตรายแก่โลกทั่วไปอีกด้วย

อหิงสาเป็นหลักสากลซึ่งจะนำไปใช้ได้ ไม่เฉพาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามอหิงสาจะพิสูจน์ความขลังให้ปรากฏเด่นยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์อหิงสาจะไร้ประโยชน์และความหมาย หากไม่มีการต่อต้าน เพื่อพิสูจน์ความขลังของอหิงสา

เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะนำอหิงสาไปใช้ให้ได้ผลก็คือ ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่า วิญญาณนั้นมีอยู่ต่างหากจากกายและมีสภาพอันถาวรการยอมรับดังกล่าวต้องประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อมิใช่รับด้วยพุทธิปัญญาเท่านั้น

มีมิตรบางคนพูดกับข้าพเจ้าว่า สัจจะกับอหิงสา ไม่มีความหมายในแวดวงของการเมืองและธุรกิจทางโลกข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับทัศนะเช่นนี้ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัจจะและอหิงสามิใช่เป็นเพียงมรรควิธีไปสู่ความหลุดพ้นของส่วนตัวเท่านั้น เราควรจะนำเอาสัจจะและอหิงสามาใช้ในกิจกรรมทุกชนิดในชีวิตประจำวันของเรา ข้าพเจ้าเองพยายาม ทำเช่นนี้ตลอดมา

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ